Napisane przez  Andrzej Ćwiek
06
Lis
2013

Nowa perspektywa finansowa

Zanim zdobędziemy kolejne pieniądze, należy wykonać mnóstwo prac niezwykle potrzebnych i mało efektownych. Już od trzech lat pracujemy nad podstawowymi dokumentami i założeniami do programów finansowania w nadchodzącym okresie programowania z tzw. funduszy unijnych.

Bierzemy czynny udział w ich opracowaniu i konsultacjach. Do najważniejszych można zaliczyć: „Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do roku 2030”, „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020”, „Program Operacyjny Polska Wschodnia” i „Lokalną Strategię Innowacji dla Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy”. Ważne jest to, aby we wszystkich tych dokumentach zostały zawarte odpowiednie zapisy, pozwalające na możliwość realizacji rozwoju Nałęczowa i przyległych do niego obszarów.

Nowa perspektywa finansowa przewidziana na lata 2014–2020, to czas wymagający umiejętnej współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcami, chcącymi zdobywać pieniądze na realizowanie dużych zadań inwestycyjnych. Nikt indywidualnie nie będzie w stanie przygotować takiego projektu, który spełni wymagania przyznających dofinansowanie. Tak w skrócie można przedstawić główną ideę pomocy Unii Europejskiej dla Polski. Dodatkowo w swoich partnerstwach będą promowane duże miasta wojewódzkie i miejskie obszary funkcjonalne (MOF).

Od 2012 r. poświęcamy wiele pracy, żeby odpowiednio przygotować Gminę Nałęczów do takiego skutecznego modelu współpracy i funkcjonowania. Najpierw przystąpiliśmy do utworzonego przez 12 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Lublin. Dzięki temu zostały złożone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. pomocy technicznej dokumentacji projektowych na realizację zintegrowanego systemu komunikacji i usprawnienia działalności administracji publicznej. Już wiemy, że pierwszy z tych wniosków uzyskał dofinansowanie i dzięki temu już niebawem rozpoczną się prace polegające na projektowaniu połączeń komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej i kolejowej na całym obszarze współpracujących ze sobą gmin. Opracowane projekty będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe na ich realizację.

Kolejnym ważnym krokiem było powołanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Nałęczowa. Od września br. tworzą go trzy gminy – Nałęczów, Wąwolnica i Wojciechów. Poprzez zawiązaną współpracę ubiegamy się o dofinansowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 85% wartości dokumentacji projektowych dla kilkudziesięciu wspólnych projektów. Do najważniejszych można zaliczyć: „Rewitalizację doliny rzeki Bochotniczanki”, „Rewitalizację doliny rzeki Bystrej”, „Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie trzech Gmin”, „Rozwój systemu czystych źródeł energii – budowa instalacji fotowoltaicznych”, „Termomodernizacje obiektów komunalnych”, „Rozwój obszarów inwestycyjnych”, „Przemodelowanie funkcjonowania ważnych obszarów terenów miejskich”, „Rozwój turystyki na terenach miejskich”.

Na bazie współpracy z gminami tworzącymi Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” powstała „Strategia Rozwoju KLW”, a w konsekwencji wniosek o finansowanie przygotowania programu rozwoju funkcji medycznych i uzdrowiskowych całego obszaru KLW oraz szeregu ważnych inwestycji, do których można zaliczyć np. „II etap rewitalizacji Parku Zdrojowego w Nałęczowie”.

W koalicji z Powiatem Opolskim uczestniczymy w przygotowaniu inwestycji polegającej na uruchomieniu produktu turystycznego jakim jest „Nałęczowska Kolejka Wąskotorowa”.

Przed nami stoi również główne zadanie strategiczne – budowa „Obwodnicy Nałęczowa”. Na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, wspólnie z Zarządem Województwa Lubelskiego prowadzimy prace nad opracowaniem i wydaniem tzw. decyzji środowiskowej. Pozytywna decyzja zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska będzie stanowiła podstawę do wykonania dokumentacji projektowej przebiegu obwodnicy. Wiosną tego roku Marszałek złożył wniosek do Ministra Rozwoju Regionalnego o wpisanie tej inwestycji na listę inwestycji kluczowych z możliwością jej finansowania z poziomu krajowego.

Przedstawione przykłady stanowią tylko niewielki fragment przygotowywanych do realizacji w latach 2014–2020 projektów. Jesteśmy przekonani, że uruchomione partnerstwa i przygotowywane inwestycje pozwolą na znaczący rozwój naszego regionu i samego Nałęczowa.

(0 głosów)