Napisane przez  BW
22
Lut
2010

Budżet 2010

W gminnym budżecie, podobnie jak w budżecie firmy albo choćby domowym mamy zaplanowane dochody i wydatki.

W tegorocznej kasie gminy dochody przewidziano na kwotę 28 mln 762 tys. 990 zł, zaś wydatki mają wynieść 38 mln 463 tys. 897zł. Deficyt budżetowy wynosi niemal 9 mln 700 tys. 907 zł. Ta różnica między wydatkami a dochodami ma być pokryta z zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną sumę 8 mln 744 tys. 296 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 956 tys. 611 zł.

Porównując ten budżet gminy do ubiegłorocznego widać pewne różnice. W tym roku zaplanowane są większe wydatki inwestycyjne. Na inwestycje zaplanowano 14 mln 647 tys. 191 zł. W 2009 roku było na nie przewidzianych 10 mln 412 tys. 464 zł. Wydatki planowano na sumę 29 mln 310 tys. 992 zł, zaś dochód na kwotę 22 mln 847 tys. 664 zł. Deficyt budżetowy wynosił 6 mln 463 tys. 328 zł (na pokrycie którego planowane były pożyczki i kredyty na łączną kwotę 3mln 501 tys. 594 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2mln 961tys 734 zł). Co roku zmienia się jak widać wiele w budżecie, dochodzą do tego zmiany w ciągu roku, które opiniuje i poddaje głosowaniu Rada Miejska. Wiadomo, że tak jak i w domowym budżecie mamy stałe dochody i stałe wydatki na opłaty, są niejednokrotnie spłacane pożyczki i kredyty, ale najbardziej fascynują inwestycje, co kupimy, co zrealizujemy w tym miesiącu czy w tym roku, np. za zaoszczędzone pieniądze? Marzy się lepsze auto, może remont kuchni, nowe meble, ogródek...

ZADANIA INWESTYCYJNE 2010

Co zafunduje nam Urząd Miasta i Gminy w 2010 roku? Plany inwestycyjne są bardzo ambitne, realizowane mają być nie tylko ze środków własnych, ale i pieniędzy zewnętrznych, o które gmina zabiega (pieniądze pochodzące z programów i projektów finansowanych z funduszy unijnych są już ujęte w kosztach danej inwestycji w budżecie, podając koszt inwestycji nie rozbijamy jej na środki własne i zewnętrzne). Wiele inwestycji w poszczególnych sołectwach będzie realizowana dzięki wykorzystaniu funduszy sołeckich, które również wchodzą w skład gminnego budżetu.

Bochotnica

W tym roku przewidziana jest budowa parkingu przy ul. Bochotnica (przy kościele) za 360 000 zł. Fundusz sołecki mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć na budowę oświetlenia przy ul. G. Wójcika oraz ul. Wojciechowskiej - kwota 18 234 zł.

Kolonia Bochotnica

Z funduszu sołeckiego sfinansowany będzie zakup tłucznia na remont drogi dojazdowej oraz transport tłucznia (cena tłucznia w budżecie jest równa cenie jego transportu tu 3881,50 zł + 3 881,50 zł).

Bronice

W tegorocznym budżecie zaplanowane jest docieplenie budynku remizy OSP w Bronicach za 17 000 zł. Z funduszu sołeckiego będzie wykonane oświetlenie z wykorzystaniem istniejących już słupów (8 500 zł), remont przystanku autobusowego (2 022 zł) i montaż śmietnika przy przystanku autobusowym (500 zł).

Kolonia Bronice

Pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczone są w tegorocznym budżecie na wykonanie dokumentacji i budowy oświetlenia za 7 243 zł.

Charz A

Wykonana zostanie dokumentacja techniczna i (jeśli wystarczy pieniędzy) zamontowane cztery lampy oświetleniowe przy ul. Spacerowej za 12 267 zł z funduszu sołeckiego.

Charz B

Zaplanowano budowę chodnika na ul Powstańców 1863 r. za kwotę 10 751 zł z funduszu sołeckiego.

Chruszczów

W tym roku przewidziana jest budowa chodnika przy ul. H. Wiercieńskiego za 120 000 zł, do tego za pieniądze z funduszu sołeckiego zostanie zakupiona kostka za kwotę 9 800zł.

Kolonia Chruszczów

Za pieniądze z funduszu sołeckiego będzie zakupiony tłuczeń (6 000zł razem z transportem) oraz w sezonie letnim będą koszone pobocza dróg na terenie tego sołectwa.

Cynków

Zaplanowana jest budowa drogi w Cynkowie (droga nr 107870L) za 350 000 zł.

Czesławice

Tu szykuje się bardzo duża i kosztowna inwestycja budowa drogi nr 112800L za 2 600 000 zł.

Drzewce

Na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturowego w tym roku przewidziane jest 807 000 zł. Z funduszu sołeckiego będą sfinansowane w 2010 roku: remont gminnej drogi tzw. "Świdrówki" za 8 448 zł, zakup i transport tłucznia (łącznie 4 000 zł), utrzymanie porządku na drogach i placach w okolicy OSP oraz boiska sportowego - 2 000 zł, oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych (1 500 zł).

Kolonia Drzewce

W Kolonii Drzewce budowany będzie chodnik (od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową) za 22 068 zł. Są to pieniądze z funduszu sołeckiego, które mieszkańcy sołectwa przekazali na tę inwestycję. Kolejny rok trwać będzie budowa kanalizacji w Kolonii Drzewce, w tym roku ta inwestycja ma pochłonąć 576 773 zł.

Ludwinów

W tym sołectwie pieniądze z funduszu sołeckiego (6 405 zł) będą wykorzystane na udrożnienie rowu melioracyjnego.

Nałęczów

W Nałęczowie zaplanowano budowę placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego (60 000 zł). Na budowę Parku Wodnego Termy Nałęczowskie zaplanowano kwotę 100 000zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej e-Nałęczów (411 200 zł), budowę kanalizacji przy ul. Głębocznica (60 000 zł). Najkosztowniejszą w tegorocznym budżecie inwestycją będzie modernizacja oczyszczalni ścieków, to jedna z inwestycji wieloletnich, na którą w tym roku gmina chciałaby wydać 5 556 540 zł (oczywiście jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, bo z własnego budżet dołożone ma być jest 2 000 354 zł). W ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nałęczowa ma być sporządzony projekt urządzenia skweru przy ul. Chopina i ul. 1-Maja oraz ul. 1-Maja (200 000 zł). Na budowę targowiska miejskiego przewidziano 250 000 zł. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Paderewskiego kosztować ma 420 000 zł, pobudowane będą: boisko do siatkówki i piłki plażowej, skatepark, dwa korty tenisowe, zmodernizowane zaplecze socjalne przy stadionie. Dofinansowanie na zakup inwestycyjny dla SP ZOZ w Nałęczowie wygospodarowano 50 000 zł. Na zakup mniejszego samochodu (do 8 t) dla MZGKiM do odbierania i wywożenia śmieci (przewidziano 440 000 zł, ogłoszony zostanie przetarg na ten zakup).

Kolonia Nałęczów

W tym roku na ulicy Kombatantów będzie uzupełniane oświetlenie za pieniądze z funduszu sołeckiego 7 582 zł.

Paulinów

Za pieniądze z funduszu sołeckiego zakupiony będzie tłuczeń na utwardzenie drogi gruntowej. Łączny koszt 5 885 zł.

Piotrowice

Na inwestycje w Piotrowicach zabezpieczone jest w budżecie 21 441 zł, to pieniądze z funduszu sołeckiego. Zaplanowany jest remont spękań na drogach gminnych (7 011 zł), zakup i transport tłucznia (6 000 zł), montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach (5 000 zł) oraz dofinansowanie do montażu nagłośnienia na boisku szkolnym (3 400 zł).

Sadurki

Najwięcej pieniędzy z funduszu sołeckiego przypada mieszkańcom Sadurek, zadecydowali, że za 22 633 zł będzie zakupiona tablica elektroniczna oraz meble do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa (13 000 zł) oraz zakup tłucznia na remont dróg gminnych (9 633zł).(Jeśli w korekcie tegorocznego budżetu uda się wygospodarować pewne oszczędności będzie zakupiona i zamontowana wiata przystankowa przy trasie Nałęczów – Lublin.) To plan wydatków, które jeszcze doszacują w pewnych wypadkach przetargi. Może przewidywana kwota inwestycji jeszcze zmniejszyć się i powstaną oszczędności, za które będzie można jeszcze coś zrealizować. Bo niestety koncert życzeń nas mieszkańców nie kończy się wraz z zatwierdzeniem budżetu, mamy potrzeby, oczekiwania, i tylko ograniczają nas pieniądze...

autor: BW
(0 głosów)