Napisane przez  red
19
Kwi
2009

XXV sesja Rady Miasta

R JAK REASUMPCJA 

Na ostatniej sesji (27 marca) radni po długich wyjaśnieniach i dyskusjach przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Grzegorza Wójcika oraz ul. Polnej. 

Prace nad planem trwały blisko dwa lata. Właściciele działek wnioskujący o zmiany w planie kilkakrotnie mieli możliwość spotkania się z architektami opracowującymi plan, władzami miasta. Ten plan to kompromis - mówił na sesji burmistrz A. Ćwiek. W jednym z siedmiu głosowań nad nieuwzględnionymi w planie wnioskami właścicieli działek, czterech radnych było przeciw nieuwzględnieniu ich, za nieuwzględnieniem głosowała jedna osoba, pozostali radni dyplomatycznie wstrzymali się od głosu. Jednak w związku z tym, że w takiej sytuacji plan mógł zostać nieprzyjęty w ogóle, przewodnicząca rady zgłosiła wniosek o reasumpcję głosowania. Radni przegłosowali pozytywnie jej wniosek i w ponownym głosowaniu nad dwoma wnioskami większość radnych była już za utrzymaniem nieuwzględnionych w projekcie planu wniosków. Dalsze głosowania nad planem przebiegały już bez przerw i reasumpcji. 

Z uchwalonego przez radnych planu miejscowego wyłączone zostały obszary oznaczone na mapie: 2RO, 5KD W, 3UT, 4 RO, R, których przeznaczenie będzie uzgadniane przy opracowywaniu nowego studium. Radni uchwalili maksymalną wysokość 30 % tzw. opłaty planistycznej na rzecz gminy z tytułu zbycia przez właściciela nieruchomości. 

(AMA)


STATUT UZDROWISKA 

Ten istotny dokument, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz komisję uzdrowiskową RM, radni przyjęli jednogłośnie. Statut uzdrowiska obowiązuje w obszarze granic gminy Nałęczów, na terenie o łącznej powierzchni 2389 ha. Obszar uzdrowiska Nałęczów ma wydzielone nowe granice stref ochronnych: A, B i C. Strefa A ma powierzchnię 133,9 ha i obejmuje wyłącznie teren, na którym zlokalizowane są lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz tereny zieleni o istotnym znaczeniu dla lecznictwa uzdrowiskowego, tj.: Las Wąwozy, Las Zakładowy i Dolina Bystrej. Strefa A zlokalizowana jest głównie w parku Zdrojowym o powierzchni 21,5 ha. Strefa B zajmuje powierzchnię 962,7 ha. Znajdują się w niej istotne dla obsługi kuracjuszy i mieszkańców miasta funkcje: usług kultury, oświaty i sportu, administracji, zdrowia , bezpieczeństwa publicznego, usług hotelowych, gastronomii i handlu. Zlokalizowana jest tu zabudowa pensjonatowa, jednorodzinna i wielorodzinna. Najmniej restrykcyjna strefa C zajmuje 1292,4 ha. 

W statucie uzdrowiska zamieszczone są szczegółowo opisane czynności zabronione w poszczególnych strefach, w zakresie m.in. bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego oraz wskaźniki architektoniczno-urbanistyczne (np. w strefie minimalna działka do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami wynosi 1000 m2 , a minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 55%. Do dokumentu załączone są mapy poszczególnych stref ora wykaz m.in. pomników przyrody : miłorząb chiński, dąb szypułkowy, dwie topole białe, lipa drobnolistna. Dokument wart poznania. 

(RED)


OD SESJI DO SESJI 

- Najważniejsze problemy i zadania, którymi zajmowałem się w tym czasie to konsultacje z mieszkańcami Chruszczow a i Kol., m.in. w sprawie oczyszczalni - mówił w swoim sprawozdaniu z pracy między sesjami burmistrz Andrzej Ćwiek. - Ostatnio były konsultacje z projektantami w sprawie oczyszczalni ścieków. Mamy już prawomocną decyzję, pozytywną opinię środowiskową i wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. 18 lutego byłem na spotkaniu w Warszawie i zapoznałem się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w realizacji boiska "Orlik 2012". 

- W sprawie remontu Ochronki rozstrzygnięty został przetarg na wymianę instalacji elektrycznej, zamontowanie systemu alarmowego - informował burmistrz. - Firma budowlana pracowni konserwacji zabytków wygrała przetarg na łączną kwotę minimalnie niższą od kosztorysów maks. 40 tys. W budynku Ochronki ma powstać muzeum Nałęczowa i w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie grona osób, które wybiorą kogoś, kto zacznie realizować zadanie utworzenia muzeum. Chcemy otworzyć muzeum już we wrześniu. Planowane jest też umieszczenie w Ochronce biura LGD "Zielony Pierścień". Złożyliśmy do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wniosek o dofinansowanie w 90% kosztów zakupu nowego projektora filmowego do Kina "Cisy" oraz modernizację sali kinowej na salę konferencyjną. Jeśli chodzi o szalet miejski, to bardzo długo trwały rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedstawiane były i obalane kolejne koncepcje budynku szaletu, miał być większy budynek o pow. 60 mkw. (prezentowaliśmy jego projekt w GN (7) IX/X/ 2008), stanęło na tym, że mamy pozwolenie na mniejszy szalet, zapewne mniej funkcjonalny. Była też sugestia urzędu konserwatorskiego, by szalet miejski umieścić na terenie dworca PKS. Niestety nie jesteśmy właścicielami tego terenu. W przyszłości, gdyby gmina była właścicielem tych gruntów, można by tak zrobić, a w budyneczku urządzić galerię. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany został wniosek o dofinansowanie konkursu - triennale im. M.E. Andriollego. 

Mamy pozytywną decyzję o podłączenie drogi w Sadurkach do drogi wojewódzkiej, staramy się o dofinansowanie do oczyszczalni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Prowadzimy rozmowy i konsultacje w sprawie monitoringu w mieście w związku z notorycznym niszczeniem infomatów przez wandali. Przygotowujemy konferencję (15 maja) na temat obwodnicy Nałęczowa. W ramach stowarzyszenia "Ziemia Puławska" zajmujemy wspólne stanowisko co do wspólnot miejskich, problemem jest próba zaniżania przez Telekomunikację wartości swoich obiektów przy sprzedaży.
W sprawie ZS im. Z. Chmielewskiego - kontynuował burmistrz Ćwiek - prowadziłem rozmowy ze starostą puławskim oraz z kuratorem lubelskim w sprawie koncepcji systemu szkół. Nie doszliśmy do porozumienia ze starostą; jego koncepcja była nie do przyjęcia. Odchodzi temat łączenia dwóch szkół średnich. Spotykałem się też z gronem pedagogicznym w sprawie funkcjonowania zespołu szkół, a także w przedszkolu w sprawie wprowadzenia nowych stawek opłat za przedszkole. 

(RED)


UCHWAŁY RADY 

Radni przegłosowali uchwały w sprawach: wprowadzenia nowych opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gminę; w sprawie przyjęcia od wojewody lubelskiego zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach - w związku z czerwcowymi wyborami do Europarlamentu. Zbigniew Pacholik przedstawił RM sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania oraz Spółki "Termy Nałęczowskie". Radni zapoznali się również z losem przedsięwzięcia kilku gmin - "PROEKOB" w Bełżycach. 

(0 głosów)