Wzbronione jest trzaskanie z biczów
Napisane przez  red Dział: Ogólna
21
Lis
2003

Wzbronione jest trzaskanie z biczów

czyli wyciąg z przepisów sanitarno - porządkowych dla Zdrojowiska Nałęczów, zaczerpnięty z "Przewodnika po Nałęczowie i jego okolicach" opracowanego przez Witolda Cholewińskiego, a wydanego w 1934 r. (Przytaczamy wyciąg z zachowaniem ówczesnej ortografii)§ 1. Piecza i nadzór nad stanem sanitarnym Zdrojowiska należy do Komisji Zdrojowej.
§ 18. Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli i ubrań winno się odbywać w podwórzach z tyłu domu.
§ 19. Rąbanie, rznięcie drzewa oraz tłuczenie węgli, może się odbywać w czasie sezonów tylko w podwórzu, drwalni lub piwnicy, lecz nigdy na drodze publicznej i to dopiero po godzinie 8-mej rano.
§ 23. Wywieszanie bielizny, ubrań z okien frontowych i balkonów oraz na placach publicznych, na ogrodzeniach i wogóle na miejscach z ulicy widocznych jest surowo zakazane. Pościel wolno wietrzyć jedynie w godzinach przedpołudniowych do godz. 12-tej.
§ 27. Rozlepianie afiszy i obwieszczeń, dozwolone jest tylko na tablicach publicznych ogłoszeń w miejscach na to przeznaczonych. Bezwzględnie zakazuje się umieszczania ogłoszeń na słupach, drzewach i ogrodzeniach w obrębie Zdrojowiska. Jeden egzemplarz każdego ogłoszenia musi być przed rozlepieniem złożony w biurze Komisji Zdrojowej. Ogłoszenia umieszczone wbrew tym przepisom będą przez służbę zdrojową usuwane, a nadto winny będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
§ 31. Roboty gospodarcze, jak pranie, rznięcie drzewa itp. nie mogą się odbywać w czasie sezonu kąpielowego przed domami.
§ 32. Surowo zabronione jest wylewanie płynów nieczystych oraz wyrzucanie śmieci i innych odpadków na chodniki i place przed domami. Również jest zakazane wyrzucanie lub wylewanie nieczystości z okien lub balkonów i wogóle jakichkolwiek zanieczyszczeń obejść domów, tudzież ulic, deptaków i miejsc publicznych.
§ 34. Zanieczyszczanie miejsc publicznych jest surowo wzbronione. Nie wolno pluć na chodniki, deptaki itp.
§ 37. Sprzedaż i kupno jarzyn, owoców, względnie innych artykułów na ulicach, chodnikach i wogóle na miejscach na to przeznaczonych surowo wzbronione.
§ 41. W rzekach i potokach obok Nałęczowa zakazane jest pranie bielizny, mycie naczyń, jak również zanieczyszczanie ich koryt przez wylewanie płynów nieczystych, wyrzucanie śmieci, gruzów i innych odpadków oraz odprowadzanie kanałów. Zanieczyszczanie brzegów i koryta jest karygodne.
§ 42. Gromadne chodzenie ponad trzy osoby obok siebie lub wystawanie na ulicach i chodnikach w sposób tamujący swobodę komunikacji jest zakazane.
§ 43. Na ulicach i publicznych miejscach zwłaszcza w porze nocnej, wzbronione jest śpiewanie, robienie krzyków, awantur, trzaskanie z biczów, wszelkie działania, któreby spokój w Zdrojowisku zakłócały.
§ 44. Osobom brudnym, nieprzyzwoicie ubranym lub obszarpanym oraz budzącym wstręt lub odrazę, zakazane jest przebywanie w centrum Zdrojowiska, w parku i alejach publicznie uczęszczanych. W Zdrojowisku nie wolno żebrać ani kwestować bez zezwolenia władz. Osobniki nieposiadające zezwolenia będą ze Zdrojowiska przymusowo wydalane.
§ 45. Siadanie na poręczach i ogrodzeniach, przechodzenie przez nie, pisanie i zanieczyszczanie ich jest zakazane.
§ 46. Zabrania się uszkodzenia latarń, ławek, poręczy, drzew, kwiatów, pomników, figur i wogóle wszelkich urządzeń do publicznego użytku lub ozdoby służących. Podający szkodnika może otrzymać wynagrodzenie.
§ 47. Po trawnikach i kwietnikach nie wolno chodzić i deptać, jak również zrywać kwiatów i roślin, łamać gałęzi, rzucać kamieni lub w jakikolwiek sposób uszkadzać plantacje.
§ 48. W obrębie Zdrojowiska nie wolno puszczać psów samopas, mogą być one prowadzone tylko na smyczy. Psy wałęsające się będą zgładzane.
§ 51. Jazda w obrębie Zdrojowiska dozwolona jest tylko stępa. W obrębie Zdrojowiska po drogach i chodnikach nie wolno się saneczkować.
§ 52. W obrębie Zdrojowiska należy jechać prawą stroną ulicy w kierunku jazdy, ustępować na prawo a wymijać (wyprzedzać) na lewo. W razie przechodu procesji, konduktów pogrzebowych lub dążenia straży pożarnej do ognia, winien jest woźnica zjechać na skraj jezdni i zatrzymać się, aż do ustania przeszkody.
§ 53. Woźnica zobowiązany jest osoby przechodzące przestrzegać głośnem i wyraźnem wołaniem, a w razie potrzeby zatrzymać zaprzęg. Jazda w nocy dozwolona jest jedynie pojazdami oświetlonemi.
§ 54. Pozostawianie koni bez dozoru na ulicy i placach publicznych jest zakazane. Zatrzymanie się fur lub bryczek przed domami dozwolone jest o tyle, o ile konieczne jest do wyładowania fury, lub zejścia gościa i zniesienia pakunków. Konie (zaprzęgi) zostawione bez dozoru będą sprowadzone do urzędu gminnego.
§ 63. W każdym pokoju gościnnym oprócz porządanych mebli jak łóżka, stoły, krzesła, szafy na ubrania itp. winny się znajdować: umywalnia, wiaderko, dzbanek, karafka na wodę i inne niezbędne naczynia. Umywalnie, o ile nie będą murowane, należy w razie potrzeby odświeżyć przez pomalowanie i naprawić. Nadto w każdym pokoju winien być umieszczony spis sprzętów (inwentarz), na korytarzu zaś regulamin domowy.
§ 68. Kuchnie powinny być w ten sposób urządzone, aby drażniące zapachy nie przedostawały się do części zamieszkałej zakładu. W letniej porze roku kuchnie winny być zabezpieczone od much za pomocą siatek w oknach. Naczynia kuchenne, szafy i pułki należy utrzymywać w bezwzględnej czystości. Naczynia miedziane winny być wewnątrz pobielane cyną bez domieszki ołowiu.
§ 71. Służba hoteli, pokoi meblowych i pensjonatów winna być czysto ubrana. Osoby pracujące w kuchni powinny być ubrane w czyste fartuchy białe z napierśnikami, na głowie zaś mieć czyste białe czapki i stale dbać o czystość rąk. Osoby dotknięte chorobami zakaźnemi lub też chorobami skóry, połączonemi z uszkodzeniami jej całości, jak również płuc, nie mogą pełnić obowiązków służby, powinni wykazać się świadectwem lekarza zdrojowego, stwierdzającym ich stan zdrowia.
§ 85. Przekroczenie niniejszych przepisów karane będzie przez Wydział Wykonawczy Komisji Zdrojowej na zasadzie punktu 6 art. 35 ustawy o uzdrowiskach i § 32 punktu 6 statutu dla Zdrojowiska Nałęczów grzywnną do wysokości przewidzianej ustawami. Niezależnie od tego Wydział Wykonawczy może wdrożyć przeciwko winnym postępowanie karno - administracyjne lub sądowe.

  • 34przewodnik
(0 głosów)