Napisane przez  BW
23
Gru
2012

Półmetek kadencji Rady Miejskiej

21 listopada 2010 r. wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej na lata 2010-2014. Minęła już połowa kadencji, dlatego czas na próbę podsumowania pracy w RM.

Zwróciłam się do wszystkich radnych z prośbą o odpowiedź na trzy pytania:

 1. Co udało się Pani/Panu jako radnej/ radnemu zrobić na rzecz społeczności miasta i gminy Nałęczów przez minione dwa lata kadencji w RM?
 2. W jaki sposób i jak często kontaktuje się Pani/Pan z mieszkańcami swojego okręgu wyborczego?
 3. Jakie jeszcze podejmie Pani/Pan działania na rzecz mieszkańców miasta i gminy?

Poniżej wypowiedzi czterech osób z 15 osób, które w terminie dostarczyły odpowiedzi na pytania.

Marta Wysocka

 1. W Radzie Miejskiej jestem nie po raz pierwszy, w jednej z poprzednich kadencji byłam jedną z radnych, którym udało się utworzyć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Okres dwóch lat jest za krótki na podsumowania, ponieważ wszystkie inwestycje są wieloletnie.
 2. Moje kontakty z mieszkańcami odbywają się drogą telefoniczną. Prowadzę wiele rozmów indywidualnych.
 3. W obecnej kadencji chciałabym zwiększyć ilość miejsc w przedszkolu w ten sposób, by dzieci podlegające rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w tzw. zerówce, korzystające tylko z podstawy programu, przenieść do szkoły podstawowej, co spowodowałoby uwolnienie miejsc w przedszkolu, a tym samym przyjęcie większej liczby młodszych dzieci.

Jan Górski

 1. Przez minione dwa lata w Radzie Miejskiej udało mi się załatwić wiele spraw dla mieszkańców gminy, a w szczególności dla sołectwa Strzelce, skąd pochodzę. Do wykonanych zadań zaliczyć należy: przepust wodny koło posesji p. Gosika, gdzie woda zalewała teren, poszerzenie mostu na strumyku, przebudowę drogi gminnej z płyt betonowych, utwardzenie drogi gminnej kruszywem na Pałubach oraz Strzelcach koło p. Matysiaka, zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych, wylewkę asfaltową koło rozdzielni energetycznej (naprawa jezdni uszkodzonej podczas remontu DW), wymiana tablicy ogłoszeniowej, głęboka przecinka drzew i krzewów w pobliżu jezdni, dwie zatoki na drodze (mijanki).
 2. Z mieszkańcami mojego okręgu kontaktuję się dość często: na zebraniach sołeckich, podczas doręczania nakazów podatku gruntowego czy podczas indywidualnych spotkań, gdy mieszkańcy sami przychodzą do mnie w innych sprawach.
 3. Do największych wyzwań, jakie podjąłem, należy budowa 700 m odcinka chodnika w Sołectwie Strzelce. Złożyłem w UMiG odpowiednie pismo w sprawie realizacji tej inwestycji na 2013 rok. Czy będzie realizowana ta inwestycja, jeszcze nie wiem, ale będę próbował do skutku. Zostało również zgłoszone na przyszły rok przygotowanie projektu na budowę oświetlenia w Strzelcach przy drodze powiatowej do Czesławic.

Jerzy M. Sołdek

 1. Łącząc funkcje radnego z funkcją prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, staram się, w miarę moich umiejętności i możliwości, wpływać na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz lepszego funkcjonowania miasta i gminy Nałęczów. Jednak nie zawsze wszystko, przyznaję, udaje się zrealizować. Oprócz wniosków i uwag zgłaszanych na komisjach, wniosków i interpelacji, które zgłaszam podczas sesji Rady, wnoszę także w imieniu Zarządu TPN i własnym (jako obywatel i regionalista) różne wnioski dotyczące problemów Nałęczowa. Część z nich przekazuję ustnie, część formułuję na piśmie, również na łamach prasy lokalnej, a także w wydawnictwach TPN i M-G Biblioteki im. F. Morzyckiej w Nałęczowie.

  Zgłosiłem do Burmistrza wniosek (głównie ze względu na bezpieczeństwo dzieci szkolnych) o oświetlenie skrzyżowania ul. Kombatantów i Kamieniak. Wspólnie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie" wnosiliśmy do Burmistrza o wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Partyzantów (od ul. F. Nowickiego w kierunku siedziby Spółdzielni). Złożyłem również wniosek (na przedwiośniu br.) o poszerzenie pobocza, którego część, po ulewnych deszczach, niebezpiecznie dla pieszych i kierowców zsunęła się do rowu odwadniającego, przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kombatantów. Wymienione wnioski zostały zrealizowane. W roku ubiegłym (lipiec) skierowałem pismo do burmistrza, z podaniem do wiadomości proboszcza miejscowej parafii rz. kat. i prezesa spółki ZL "Uzdrowisko Nałęczów", w sprawie zniszczonego nagrobka rodziny Morzyckich i niszczejących innych zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu parafialnym. Efektem tego było zainaugurowanie, wspólnie przez samorząd Nałęczowa, proboszcza i Radę Parafialną oraz Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, kwest podczas Wszystkich Świętych oraz apel o wpłaty pieniężne na subkonto parafii, celem odnowy zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono dwa zabytkowe pomniki nagrobne. 15 maja br., biorąc udział w Dniu Obwodnicy, razem z burmistrzem Nałęczowa i radnym Jackiem Wilkiem, udzieliłem wywiadu dla Radia Lublin, w którym mówiłem o niecierpiącej zwłoki potrzebie budowy obwodnicy drogowej Nałęczowa. W efekcie tego w dniu 18 maja br. skontaktował się ze mną poseł na Sejm RP Michał Kabaciński i razem z burmistrzem Andrzejem Ćwiekiem, przedyskutowaliśmy problematykę niemocy władz wojewódzkich w sprawie nałęczowskiej obwodnicy. Ustalono, że sprawa jest - o czym wiadomo od dawien dawna - niecierpiąca zwłoki. Być albo nie być dla Nałęczowa. Poseł zadeklarował swoją interwencję u władz samorządowych województwa. Jak nas poinformowano, priorytetem aktualnie jest budowa lotniska w Świdniku !!! Wielokrotne przypominanie władzom Nałęczowa o konieczności przyspieszenia terminu realizacji kolektora sanitarnego przy ul. Kombatantów, ulicach przyległych i w Chruszczowie Kolonii. Inwestycja wchodzi do realizacji w roku 2013. Pisałem także o potrzebie przywrócenia historycznego wyglądu Góry Poniatowskiego z grodziskiem z VIII-IX wieku na szczycie, stanowiącej ważny fragment krajobrazu kulturowego Nałęczowa. Burmistrz podjął stosowne kroki administracyjno-prawne w tej sprawie. Pisałem także o niszczejącym pałacu Małachowskich. ZL "Uzdrowisko Nałęczów" - jak nieoficjalnie się dowiedziałem - ma już program odnowy zabytku.

 2. Przynajmniej dwa razy w tygodniu w sklepach Nałęczowa, rzadziej na targu (w różnych porach dnia) rozmawiam z moimi wyborcami na różne tematy nurtujące ich i środowisko. Od marca br. dwa razy w tygodniu, dyżurując w nowej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, także wysłuchuję wyborców i informuję ich o aktualnych problemach, którymi zajmuje się samorząd Nałęczowa. Trzykrotnie pełniłem dyżur w Urzędzie Miejskim, wysłuchując mieszkańców i podnosząc ich problemy na komisjach i sesji. Dwukrotnie pisemnie odpowiadałem wyborcom.
 3. Kompleksowa ochrona krajobrazu kulturowego, w tym jego walorów przyrodniczych ( także parku) oraz zabytków Nałęczowa i gminy. Kontynuacja działań w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Nałęczowa lub rozwiązania zastępczego, eliminującego ruch samochodów towarowych i tranzytowy ruch samochodów osobowych przede wszystkim z ulic: Lipowej, 1 Maja i Armatniej Góry. Poprawa jakości dróg (w tym zatoki parkingowe i na przystanki autobusowe) w mieście i gminie. Zabieganie o lepsze warunki nauki dzieci szkolnych (w tym modernizacje obiektów szkolnych i ich bazy do wychowania fizycznego). Wspieranie wszelkich działań i inicjatyw w celu polepszenia warunków funkcjonowania uzdrowiska Nałęczów.

Jacek Wilk

 1. Bardzo długo zastanawiałem się nad podjęciem decyzji, czy wystartować w wyborach samorządowych w 2010 roku. Nie mając żadnego doświadczenia w pracy w samorządzie, nie wiedziałem, na co się decyduję i na kogo mogę liczyć. Jednego byłem pewien, że bycie radnym miejskim to nie tylko splendor i zaszczyt, ale głównie praca, bycie na cenzurowanym i wiele wyrzeczeń. Trudno dziś jednoznacznie powiedzieć, co się udało zrobić na rzecz społeczności miasta i gminy Nałęczów. Patrząc z perspektywy czasu i czasów, w których ta kadencja przypada, udało się kilka spraw rozpocząć, kilka zakończyć, a jeszcze wiele zostawić na przyszłość.

  Jednostce trudno jest cokolwiek zrobić, bo dobre pomysły na dziś już nie wystarczą. Aby zrealizować inwestycję czy też pomysł potrzeba najczęściej czasu, wyrozumiałości, pomocy innych ludzi, a głównie pieniędzy. Trudno dziś napisać, które pomysły są moje, a w których przedsięwzięciach brałem udział i mocno je wspierałem. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby radny brał czynny udział w kilku inwestycjach, które są w trakcie realizacji np. budowa oczyszczalni miejskiej, rewitalizacja zdegradowanych obszarów centrum Nałęczowa czy budowa chodników i ulic. Oczywiście jako radny bardzo kibicuję, aby te inwestycje zakończyły się sukcesem i służyły społeczeństwu Nałęczowa. Patrząc z perspektywy dwóch lat, oczywiście nie wszystkie inwestycje i pomysły podobały się mi, ale nie zamierzam krytykować pracy innych ludzi, dla których może to były sprawy priorytetowe. Wspomnę tylko o kilku problemach, które są mi bliskie, o których informowałem, zgłaszałem wnioski i mocno wspierałem. Podczas pierwszej połowy kadencji za swój największy sukces uważam:

  1. Organizację stołówki w szkole podstawowej w Nałęczowie. Dziś z dumą możemy patrzeć jak nasza młodzież jada posiłki w nowoczesnych, komfortowych i godnych warunkach.
  2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Grzegorza Wójcika.
  3. Przywrócenie drogi gruntowej wzdłuż pól po północnej stronie ulicy Bochotnica. Dzięki dialogowi i ofiarności mieszkańców, którzy darowali swoje grunty i wspólnego wysiłku podczas niwelacji terenu udało się przywrócić porządek i ład na polach.
  4. Podpisanie umowy dzierżawy gruntów pod wiatę przystankową przy ulicy Bochotnica oraz jej usytuowanie przy DW 830.
  5. Prace nad zmianą koncepcji w studium zagospodarowania przestrzennego tj. organizacja zebrań, na których pojawiał się problem usytuowania cmentarza komunalnego jego wielkości oraz drugiej linii zabudowy dla ulic Bochotnica i Grzegorza Wójcika. Zmiana koncepcji pozwoli pozyskać grunty pod zabudowę jednorodzinną, a co za tym idzie pobudzi rynek pracy i pozwoli, aby rodowici mieszkańcy Nałęczowa mogli osiedlać się w swojej gminie i tutaj płacić podatki.
  6. Rozpoczęcie ostatniego etapu inwestycji budowy oświetlenia przy ulicy Grzegorza Wójcika.
  7. Remont chodnika przy ulicy Bochotnica.
  8. Utwardzenie tłuczniem drogowym ulicy Słowiczej, Polnej, Łąkowej.
  9. Rozpoczęcie prac budowlanych na ulicy Polnej w celu jej rekonstrukcji sprzed lat.
  10. Zmniejszenie podatku rolnego na 2013 rok.
 2. Najczęstszy kontakt z mieszkańcami swojego miasta to kontakt bezpośredni. Nic nie zastąpi zwykłej rozmowy, kontaktu i bliskości ludzi. Również ogólnodostępny jest mój mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem, którego proszę o kontakt.
 3. Co chciałbym zrobić:
  1. Przebudowa ulicy Polnej do ulicy Słowiczej ze zmianą organizacji ruchu i budową chodnika co zapewni:
   • mieszkańcom ulicy Słowiczej komfort jazdy i bezpieczeństwo, że jeżdżą po ulicy a nie po prywatnym gruncie.
   • uczniom przedszkola, szkoły podstawowej, liceum plastycznego i ogólnokształcącego bezpieczeństwa w drodze do placówki.
   • kierowcom spokój podczas przewozu swoich dzieci do placówek.
  2. Organizacja ruchu jednokierunkowego wokół szkoły tj. ulica Polna, Bolesława Prusa i Ewy Szelburg-Zarembiny wraz z remontem chodników.
  3. Budowa nowego chodnika przy ulicy Bochotnica i ulicy Grzegorza Wójcika
  4. Praca na rzecz powstania obwodnicy Nałęczowa. Brak obwodnicy to problem bardzo złożony. Od tego, czy powstanie należy rozpocząć dyskusję nad strategią dla naszego miasta. Nadmierny hałas powoduje to, że możemy stracić status miasta uzdrowiskowego. Strata statusu spowoduje pożegnanie się z opłatą uzdrowiskową, opłatą dla miast uzdrowiskowych i wpływami od kuracjuszy, bo kto będzie chciał przyjechać do uzdrowiska, które nie jest już uzdrowiskiem? Trzeba użyć wszystkich sposobów, aby miano uzdrowiska nie tylko utrzymać, ale go nawet rozszerzyć o kolejny profil. Najlepszym wg mnie byłby profil pokrewny kardiologicznemu i od wieków towarzyszący, czyli leczenie otyłości.
  5. Utrzymanie Funduszu Sołeckiego to dalsza poprawa jakości stanu dróg gminnych i gruntowych szczególnie służących rolnikom. Wyodrębniony z budżetu Fundusz Sołecki pozwala w sposób planowy na realizację drobnych inwestycji. Bliskość problemu dla sołtysa, radnego i społeczeństwa jest tutaj najważniejsza. Pieniądze trafiają w najbardziej zapomniane miejsca, które są zazwyczaj niezbędne do funkcjonowania gospodarstw rolnych.
  6. Budowa boiska dla szkoły podstawowej w Nałęczowie i miniboiska dla przedszkola w Nałęczowie.
  7. Organizacja tras rowerowo - spacerowych. Można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, a tylko uzupełnić małą architekturą tj. ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, aby służyły jako miejsca do wypoczynku, rekreacji i sportu.
  8. Praca nad przywróceniem świetności Nałęczowskiego Cmentarza Parafialnego oraz innych zabytków z Naszej Gminy.
  9. Budowa oświetlenia w Kol. Bochotnica (tereny obok Biedronki). Dziś Kol. Bochotnica to tereny inwestycyjne, na których powstały sklepy i warsztaty. Brak oświetlenia bardzo utrudnia ruch pieszy i samochodowy i naraża ludzi na utratę zdrowia i życia.
  10. Zaprojektowanie tzw. "witaczy" i usytuowanie ich na wjazdach do naszego miasta. Dziś miasto, szczególnie takie jak nasze, nastawione na turystykę i lecznictwo musi kojarzyć się kolorowo przyciągać gości swoimi urokami, atrakcjami i gościnnością. Miasto gości musi witać i żegnać, zapraszać ponownie...

Zapraszam pozostałych radnych na łamy "Gazety Nałęczowskiej", bo tak naprawdę kampania wyborcza zaczęła się już następnego dnia po wyborach...

autor: Bogumiła Wartacz
(0 głosów)