Napisane przez  red
18
Maj
2002

Ostatni budżet

Rada Miejska w Nałęczowie uchwaliła w br. ostatni budżet III kadencji. Radni mieli więc okazję po raz ostatni uzupełnić listę zadań przewidzianych do zakończenia w tej kadencji. Wszystko wskazuje na to, że im się to uda, bo tegoroczny budżet jest bardzo ambitny.


   Rada ustaliła dochody budżetu na kwotę 17,2 mln zł, a więc o 1,4 mln więcej niż w roku 2001. Wpływy z podatków oszacowano na kwotę 5,2 mln zł, a z subwencji z budżetu państwa - 8,7 mln zł. Pozostałe dochody stanowić będą dotacje celowe z budżetu państwa na opiekę społeczną i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (965,9 tys. zł), wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego (830 tys. zł) oraz dotacje z budżetu państwa i inne wpływy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 1,3 mln zł). W 2002 r. wydatki budżetu gminy stanowić będą kwotę 18,6 mln zł. Jest to więcej niż w 2001 r. o blisko 2 mln zł.
   Na oświatę samorząd wyda ponad 8 mln zł, na opiekę społeczną - 1 mln zł, na kulturę (w tym dofinansowanie dla biblioteki i Domu Kultury) - S 10 tys. zł, Na inwestycje samorządowcy zaplanowali aż 6,1 mln zł, czyli blisko 30% wydatków budżetu gminy.
   Jeśli weźmie się pod uwagę powszechny kryzys finansów publicznych, w tym jednostek samorządowych to plany budżetowe samorządu Nałęczowa są bardzo ambitne i rozwojowe, ponieważ dużą część budżetu przeznacza się na inwestycje. Z inwestycji największym tegorocznym wydatkiem będzie rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Nałęczowie (prawie 3 mln zł). Blisko 1,5 mln zł radni zaplanowali na budowę kanalizacji w Nałęczowie (ulice: Powstańców, Harcerska, Charz "A", Wiejska, Piaskowa, Spółdzielcza). Większość pieniędzy na wydatki "kanalizacyjne" stanowić mają środki pozabudżetowe: dofinansowanie z Banku Światowego i fundusze Unii Europejskiej. W tegorocznym budżecie na ukończenie budowy dróg gminnych przewidziano 800 tys. zł., na remonty w szkołach - 360 tys. zł.

  Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Wielkość nakładów zrealizowanych Nakłady planowane w 2002 roku
1. Drogi publiczne gminne 2001 2002 350.000 800.000
a. Kol. Chruszczów - Kol. Drzewce 2001 2002 340.000 266.000
b. Sadurki 2002 2002 10.000 360.000
c. Drzewce 2002 2002 0 110.000
d. Opracowania dokumentacji 2002 2002 0 64.000
2. Plan zagospodarowania przestrzennego 2001 2002 50.000 40.000
3. Inwestycje oświatowe 2001 2002 330.000 350.000
a. Modernizacja i rozbudowa SP w Sadurkach 2001 2002 270.000 170.000
b. Modernizacja SP w Nałęczowie 2001 2002 60.000 120.000
c. Modernizacja obiektów sportowych w ZS 2002 2002 0 70.000
4. Zakup sprzętu medycznego 2002 2002 0 31.200
5. Inwestycje - przedszkole 2002 2002 0 60.000
6. Kanał sanitarny w tym: 2001 2002 260.000 1.440.000
a. Charz B 2001 2002 220.000 760.000
b. Charz A 2001 2002 40.000 600.000
c. Ulica Spółdzielcza 2002 2002 0 80.000
7. Oświetlenie uliczne 2002 2002 0 50.000
8. Droga dojazdowa - osiedle "Zdrój" 2000 2002 161.800 24.000
9. Ulica Grzegorza Wójcika 2002 2003 0 160.000
10. Naprawa zab. pomnika i kapliczki 2002 2002 0 16.000
11. Wyk. przejścia z kościoła na cmentarz kom. 2002 2002 0 35.000
12. Modernizacja alejek parkowych (mała arch.) 2002 2002 0 70.000
13. Ul. Poniatowskiego (chodnik i asfaltowanie) 2002 2002 0 70.000
14. Kompleks Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych 1999 2003 371.560 2.945.000
15. Zakup kontenera 2002 2002 0 25.000
R A Z E M 6.126.200
(0 głosów)