Napisane przez  ZK
16
Kwi
2007

V sesja rady miejskiej

29 marca 2007    Na początku sesji zgromadzeni na sali chwilą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego członka rady Krzysztofa Mazura.


   Głównym tematem sesji był budżet gminy na rok 2007. Treść projektu budżetu zreferował skarbnik gminy Kazimierz Werner. Burmistrz Andrzej Ćwiek powiedział, że liczy na odciążenie budżetu gminy poprzez pozyskanie dodatkowych środków z różnych źródeł zewnętrznych jak fundusze z programów pomocowych czy pieniądze od sponsorów (PZU zadeklarowało wsparcie zakupu sprzętu do nowo zakupionego samochodu strażackiego). Dowiedzieliśmy się także, że w rozmowie z burmistrzem senator Krzysztof Cugowski obiecał pomoc w pozyskanie pieniędzy na uzbrojenie w/w pojazdu strażackiego.)
   Radni uchwalili projekt budżetu stosunkiem głosów 9 za do 4 wstrzymujących się (radni: Wójciak, Sygnowski, Cierkoń, Smolińska)
   Z pozostałych kwestii poruszanych na sesji rady, pracowników placówek oświatowych z terenu gminy na pewno zainteresuje, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wysokości będącego podstawą wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Nałęczów i Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych. Dowiedzieliśmy się, że wynagrodzenie wymienionych osób po wprowadzonych zmianach średnio wzrośnie o 100 zł miesięcznie.
   Podjęto również uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz sposób przyznawania dodatków dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Nałęczów.
   Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół wzrośnie w stosunku do wartości dotychczasowej o 40%. Natomiast długo negocjowany z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych dodatek motywacyjny uchwalono na poziomie 3,5%.
   Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .Wszystkich mieszkańców gminy na pewno ucieszy fakt, że w roku bieżącym nie wzrosną ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Ceny uchwalono na poziomie cen z roku ubiegłego.
   Podjęto uchwałę w sprawie powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie. W skład komisji weszli : z urzędu jako przewodniczący burmistrz gminy Andrzej Ćwiek, wskazany przez wojewodę na członka - Michał Zubrzycki oraz wybrani przez Radę Miejską: Zdzisław Wójciak, Wojciech Chamerski oraz Radosław Samoń-Drzewicki (nowy radny, który po ślubowaniu rozpoczął swoją pracę w Radzie Miasta).

Zbigniew Kasprzak, fot BW

 

(0 głosów)