Napisane przez  BW
23
Gru
2012

Raport - rok szkolny 2011/2012

W naszej gminie funkcjonuje pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja, zespół szkół (LO, technikum, ZSZ, ZPSZ, internat), przedszkole i trzy punkty przedszkolne.

SZKOŁY

W naszej gminie funkcjonuje pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja, zespół szkół (LO, technikum, ZSZ, ZPSZ, internat), przedszkole i trzy punkty przedszkolne. W ubiegłym roku szkolnym wydatki ogółem na oświatę wyniosły 14.636.588 zł, otrzymana subwencja to 10.261.987. Budżet gminy na oświatę ze swoich dochodów wydał 4.374.601 zł - Urszula Borkowska, sekretarz gminy podczas XVIII sesji RM, omawiała 51-stronicowe zestawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Nałęczów za poprzedni rok szkolny. Poniżej dosłownie skrót informacji z tej obszernej publikacji.

UCZNIOWIE

- Ogółem do wszystkich szkół w roku szkolnym 2010/2011uczęszczało 1287 uczniów. Z tej grupy 86 uczniów korzystało z internatu w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Na przestrzeni ostatnich 5 lat szkolnych liczba uczniów spadała na poziomach nauczania podstawowego i gimnazjalnego. Największy spadek widać w gimnazjach. Ogółem w ostatnich trzech latach liczba uczniów w szkołach, dla których Gmina Nałęczów jest organem prowadzącym zmniejszyła się o 100, a w stosunku do ubiegłego roku szkolnego aż o 73 uczniów. Tak duże zmniejszenie będzie miało znaczący wpływ na wysokość subwencji oświatowej w 2013 r.

W ubiegłym roku szkolnym 45 uczniów mieszkających ponad 3km oraz 4 km od szkoły dojeżdżało zorganizowanym przez gminę bezpłatnym transportem. Łączne koszty dowożenia w roku szkolnym 2011/ 2012 wyniosły 74.497 zł.

POMOC

Uczniom, u których dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekraczał 351 zł, na wniosek rodziców, przyznane były stypendia szkolne. Pomocą tą objęto 98 uczniów. Przy dochodzie do 200 zł stypendium w skali całego roku szkolnego wyniosło ogółem 832 zł, a przy dochodzie powyżej 200 zł - 640 zł. Stypendia te realizowane były jako refundacja kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, stroju gimnastycznego, zajęć dodatkowych i innych związanych z procesem edukacji. Ogółem w tym roku szkolnym na stypendia wydatkowano 80.765 zł.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nałęczowie i SP Piotrowicach korzystało ogółem 196 uczniów. Z posiłków w stołówkach szkolnych korzystało ogółem 698 uczniów i wychowanków.

PRZEDSZKOLAKI

Do nałęczowskiego przedszkola uczęszczało 151 wychowanków, do punktów przedszkolnych, oddziałów zerowych 135 dzieci z terenu całej gminy. Siedmioro dzieci uczęszczało do przedszkoli w gminie Lublin, Jastków i Konopnica, kosztowało to budżet gminy Nałęczów 33.280 zł. Analizując liczbę dzieci urodzonych w latach 2004-2011, potencjalnych uczniów nałęczowskich szkół, widać stabilizację urodzeń w okresie do 2010 r. Niepokoi spadek urodzeń w roku 2011, dzieci z tego rocznika wejdą w obowiązek nauki w roku 2017.

NAUCZYCIELE

We wszystkich placówkach gminy Nałęczów zatrudnionych było 214 nauczycieli w tym 5 nauczycieli emerytów. 46,8% nauczycieli, to nauczyciele dyplomowani, 34,5% mianowani, a 17,8% kontraktowi. W minionym roku szkolnym 15 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego. Często nauczyciele są zatrudnieni na ułamkowe części etatu oraz realizują swoje pensum godzin w 4-5 szkołach. Na urlopie dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2011/2012 przebywało 7 nauczycieli.

SZÓSTOKLASIŚCI

Do sprawdzianu dla szóstoklasistów (3 kwietnia 2012 roku) przystąpiło 111 uczniów ( w r. ub. 92, a w roku wcześniejszym 104) ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nałęczów. Z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasistów w poszczególnych jednostkach wynika, że najlepszy średni wynik w 2012 roku już po raz kolejny uzyskała Szkoła Podstawowa w Piotrowicach. Pozostałe szkoły uzyskały bardzo zbliżone noty i uplasowały się w tabeli w wyniku średnim zbliżonym do wysokiego. Na uwagę zasługuje skok "wzwyż" Szkoły Podstawowej w Czesławicach i Sadurkach, które osiągnęły wyniki na poziomie staninu 6, a w roku ubiegłym miały wyniki w staninie niskim 3 i 2. Wyniki naszych szkół są zbliżone lub wyższe od średniej dla szkół podstawowych w powiecie puławskim. Wszystkie szkoły oprócz SP Drzewce (22,64) mają wyniki wyższe od średniej w województwie lubelskim (22,75).

EGZAMIN GIMNAZJALNY

155 gimnazjalistów ze wszystkich gimnazjów w gminie Nałęczów zdawało egzaminy (24-26 IV 2012 r.). Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był według nowych zasad. Nowa formuła egzaminu daje gimnazjalistom lepszą okazję wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, co pomoże im dokładniej poznać swoje mocne i słabe strony i lepiej wybrać dalszą drogę kształcenia. Najwyższe wyniki egzaminu z części humanistycznej i części matematyczno - przyrodniczej uzyskało Gimnazjum w Piotrowicach, niewiele niższe Gimnazjum w Nałęczowie, a Gimnazjum w Sadurkach uzyskało wyniki na poziomie średnim. Egzamin z języka angielskiego w naszych szkołach wypadł dobrze. Gimnazjum w Nałęczowie osiągnęło bardzo dobry wynik jest on wyższy od średniej w powiecie i znacznie wyższy od średniej w województwie.

MATURA...

Do egzaminu maturalnego (4-25 V br.) przystąpiło 45 uczniów Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego (w r. ub. zdawało 63 uczniów). Maturę zdały 34 osoby (76%). Wyniki z egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym prowadzonym przez Gminę Nałęczów są niskie i znacznie odbiegają od wyników porównawczych Liceów z terenu Nałęczowa, jak i średnich wyników dla Powiatu i Województwa. Egzamin zawodowy składający się z dwóch etapów - pisemnego i praktycznego zdawało 16 uczniów ZSZ. Etap pisemny - zaliczyło pozytywnie tylko 10 uczniów tj. 62,5%. Etap praktyczny zdali wszyscy przystępujący do egzaminu zawodowego.

Szczegóły, tabele porównawcze na zakładce szkoły www.forum.naleczow.com.pl lub u każdego naszego radnego.

autor: (OPRAC. BW)
(0 głosów)