Napisane przez  red
05
Cze
2006

W strefach

W strefie ochronnej "A" zabrania się:

 1. lokalizacji zakładów przemysłowych;
 2. okalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy,
 3. uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych;
 4. prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podanym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę,
 5. trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004r. Nr 91, poz. 866);
 6. prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199);
 7. organizowania rajdów samochodowych i motorowych;
 8. lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału,
 9. lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
 10. lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
 11. organizowanie imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 909), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200 - 600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych;
 12. lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie;
 13. wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy B i C


W strefie ochronnej "B" zabrania się:

 1. lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu, punktu skupu produktów rolnych,
 2. lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400m2 z obiektami towarzyszącymi,
 3. lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,
 4. wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych;
 5. pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;
 6. prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych;
 7. lokalizacji parkingów powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów;
 8. wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej C.


W strefie ochronnej "C" zabrania się:

 1. nieplanowanego wyrębu drzew,
 2. prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
 3. lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów w tym zakładów przemysłowych,
 4. prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze mikroklimatu.


Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

 • w strefie A 0,25 ha,
 • w strefie B siedliskowych 0,15 ha, pensjonatowych 0,25 ha,
 • w strefie C siedliskowych 0,15 ha.

(0 głosów)