Napisane przez  red
22
Kwi
2004

Z Puław: Nowy budżet powiatu

W środę 24.03.2004 na sesji Rady Powiatu Puławskiego przyjęto uchwałę budżetowa na 2004 rok. Projekt uchwały przewidywał dochody powiatu puławskiego na kwotę 48.843.566 zł, (wskaźnik wzrostu względem 2003r 100,63%) wydatki natomiast na kwotę 48.343.566 zł. (wskaźnik wzrostu względem 2003r 96,73%). Nadwyżka budżetu w kwocie 500 tys. zł zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, głównie kredytu na zakup tomografu komputerowego dla szpitala specjalistycznego w Puławach oraz kredytu oświatowego. Zostaje też ustalona rezerwa celowa w łącznej kwocie 336.344 zł na zadania oświaty i wychowania. Uchwała budżetowa przewiduje również wydzielenie z funduszu płac poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny.


   Przy ustalaniu budżetu powiatu po raz pierwszy oprócz subwencji i dotacji ministerialnych zwiększono udział środków własnych powiatu z podatku PIT(od osób fizycznych) do wysokości 8,42% oraz CIT (od osób prawnych) w wysokości 1,4%. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu szacowane są na kwotę 6.712.640 zł. Równocześnie zlikwidowano jednak subwencję drogową i dotację celową na zadania własne. Do obecnego roku to właśnie pieniądze pochodzące z dotacji drogowej były pieniędzmi, którymi powiat mógł zatykać dziury nie tylko drogowe ale też finansowe tam gdzie ustawodawca przewidział zadania dla samorządu, ale gdzie nie przewidział środków na te zadania.
   W budżecie powiatu na 2004 r. W strukturze dochodów pierwsze miejsce od lat stanowi oświata i wychowanie na które powiat otrzymał w subwencji oświatowej ogólnej 29.337.987. Dynamika wzrostu względem ubiegłego roku 111,34%. Z tej kwoty na licea ogólnokształcące jest przeznaczona kwota 5.043.953 zł. (dynamika wzrostu 109,61%). Liceum im Stefana Żeromskiego w Nałęczowie osiągnęło duży nabór do szkoły oraz wysokie miejsce w rankingu liceów powiatu i województwa lubelskiego. Z powiatu otrzyma 1.337.231 zł, co powinno pozwolić na gospodarne i spokojne jego funkcjonowanie. Również po zmianie dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble, po znacznym zwiększeniu liczby dzieci oraz po wprowadzeniu programu oszczędnościowego po raz pierwszy od wielu lat budżet tej placówki bilansuje się, a sama placówka odsunęła od siebie groźbę likwidacji. Nie wszędzie jest jednak w oświacie tak dobrze. Wiele placówek powiatowych miało mniejszy nabór uczniów niż w ubiegłych latach, w niektórych nie wprowadzono programów oszczędnościowych. Dzięki subwencji oświatowej liczonej na jednego ucznia taka sytuacja powoduje, że niektóre placówki nie bilansują się, pogłębiając i tak w wielu przypadkach istniejące zadłużenie. Zachodzi obawa, że niektóre z nich w najbliższym czasie, pomimo pewnych form pomocy powiatu, mogą ulec likwidacji. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach. Dyrekcja tego ośrodka wyliczyła brak środków finansowych w 2004r. na kwotę 800 tys. zł. Dyrektor tej placówki podał się do dymisji. Jest to jedyna tego typu placówka w powiecie.
   W budżecie powiatu w dziale ochrony zdrowia znalazła się kwota 45.000 zł. Na zakup USG okulistycznego. Dzięki tej inwestycji jest szansa, że już niedługo oddział okulistyki w szpitalu w Puławach będzie oddziałem zabiegowym.

   Dla użytkowników dróg nie ma w budżecie zbyt dobrych wiadomości. Plan wydatków na transport i łączność przewiduje kwotę 2.800.757 zł. Jest to 63,92% kwoty ubiegłorocznej. Środki te pozwolą jedynie na odśnieżanie i łatanie dziur w jezdniach, nie ma co liczyć na większe inwestycje. W Nałęczowie jednak w tym roku mamy się doczekać realizacji budowy 74 metrów drogi asfaltowej z przepustem przy zjeździe z ul. Powstańców 1863r do lasu Wojciechowskiego. Do budowy tego odcinka drogi zostały zaangażowane cztery jednostki samorządowe: Miasto i Gmina Nałęczów, Gmina Wojciechów, Powiat Puławski i Powiat Lubelski Ziemski.
   Powiat Puławski z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczył 100 tys zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Charzu A.

   Budżet Powiatu Puławskiego na 2004r. jest kolejnym budżetem na przetrwanie. Rozwój jednostek budżetowych wymaga pozyskiwania dodatkowych funduszy pozabudżetowych, znacznych oszczędności i zracjonalizowania wydatków.
(0 głosów)