Napisane przez  red
20
Lut
2003

Z Rady Miejskiej

SOŁTYSI TAK JAK RADNI
   Na sesji Rady Miasta 29 listopada, bardzo długiej i burzliwej, ustalono m.in. wysokość diet radnych i diety przewodniczącego Rady. Wniosek Wojciecha Chamerskiego o pozos-tawienie diet radnych w dotychczasowej wysokości 75 zł za posiedzenie rady i komisji został odrzucony przy 5 głosach za (W.Chamerski, M.Duńska, M.Głos, L.Góralski, W.Mędrek), 3 wstrzymu-jących się i 7 przeciw.

Tak więc wysokość diety ustalono w wersji proponowanej przez burmistrza, w wysokości 114 zł za posiedzenie rady i komisji. Wysokość diety przewod-niczącego rady ustalono na 1140 zł miesięcznie, a wniosek Marty Głos, która proponowała kwotę 760 zł został odrzucony.
Co ciekawe taką samą dietę jak radni otrzymują za obecność na posiedzeniach rady i komisji przewodniczący jed-nostek pomocniczych gminy, czyli sołtysi.
Uchwała z 29 XI 2002:
"Przewodniczącemu jednostki pomocniczej gminy (sołtysowi) na indywidualne zaproszenie, jeżeli przedmiotem obrad jest sprawa dotycząca interesów jednostki pomocniczej, przysługuje dieta za udział:
 • w sesji Rady Miejskiej
 • w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej"

  BURMISTRZ FORMALNY
  Na sesji nowy- stary burmistrz Wojciech Wójcik objął swoje stanowisko. Dokonał on uroczystego ślubowania, co było ostatnim formalnym krokiem niezbędnym do objęcia władzy. Na stanowisko z-cy burmistrza powołany został Zbigniew Pacholik. Burmistrz ogłosił również, że stanowiska nadal zajmą: sekretarza- Urszula Borkowska i skarbnika- Krystyna Czerwiec (wszystkie te osoby sprawowały swoje funkcje już wcześniej).

  KLUB W RADZIE
  21 XI br. 5 z 15 radnych Rady Miasta utworzyło Klub Radnych Rady Miejskiej w Nałęczowie "Samorządowe Porozumienie Prawicy".
  Do klubu należą: Wojciech Chamerski, Małgorzata Duńska, Marta Głos, Leszek Góralski, Włodzimierz Mędrek. Przewodniczącym klubu został Leszek Góralski. O powstaniu klubu poinfo-rmowano przewodniczącego Rady i innych radnych na sesji 29 XI.

  SĄ KOMISJE
  Na sesji ustalono skład 5 stałych komisji Rady Miasta.
  Powołano Komisje: Rewizyjną, Gospodarki i Budżetu, Zdrojową i Gospodarki Przestrzennej, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepadły gdzieś dwie komisje istniejące wcześniej: Zdrowia oraz Porządku.
  Przy głosowaniu składów nie stworzono wszystkim radnym takiej samej możliwości pracy w komisjach. Większość radnych z "Samorządowego Porozumienia Prawicy" została "dopuszczona" do udziału tylko w 1 komisji, a inni radni są na tyle wszechstronni, że obsadzili nawet po trzy komisje.
  Na pierwszym posiedzeniu komisji wybrano już ich przewodniczących, i tak zostali nimi:
 • Komisji Rewizyjnej - W. Wójcik
 • Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego - G.Bednarczyk
 • Komisji Zdrojowej i Gospodarki Przestrzennej - D.Krawiec
 • Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - W.Chamerski
 • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Z.Kopiński.
(0 głosów)