Napisane przez  Maria Rzeczyca
20
Maj
2014

Od sesji do sesji

31 marca 2014 roku po raz 32 obradowała Rada Miejska w Nałęczowie. Uczestniczyło w niej 14 radnych, goście zaproszeni oraz seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERiI.
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady – Jacek Wilk. Burmistrz Andrzej Ćwiek przedstawił informacje z okresu między sesjami RM. W tym czasie sporządzone zostały sprawozdania budżetowe za rok 2013.

REWITALIZACJA
W ramach projektu rewitalizacji trwa budowa obiektu przy targowisku, konserwacja figury św. Michała Archanioła, prace związane z wymianą bram parkowych.
Wznowiono też prace na skwerze przy ul. 1 Maja oraz na placu przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Zostały złożone cztery wnioski o płatność na łączną kwotę 5.440. 601,83 zł.

PROEKOB
31 marca br. miał miejsce odbiór Zakładu Odpadów Komunalnych w Bełżycach, wiceprzewodniczącym komisji był burmistrz A. Ćwiek. Teraz trwa rozruch technologiczny zakładu. Burmistrz przypomniał, że zakład ten został zbudowany przez Związek Celowy Gmin PROEKOB, którego członkiem jest i Gmina Nałęczów. Wartość inwestycji to 46.138.750, 56 zł, dofinansowanie 71%.
Od maja br. śmieci z naszej gminy odwożone będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.

PARK W SADURKACH
Rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację parku w Sadurkach. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL z Urzędowa. Wartość robót to 644.132,32 zł. Termin realizacji do 31.10.2014 roku.

DROGI
Trwa rozwożenie kruszywa przeznaczonego na drogi gminne. Burmistrz podpisał umowę na przebudowę nawierzchni dróg gminnych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. W dniu 31.03. br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Termin realizacji umowy, to 30.04.2014 rok.

WNIOSKI
Złożony został wniosek o dofinansowanie Modernizacji Galerii Miejskiej (przebudowa sanitariatów, nowe galeryjne oświetlenie oraz przebudowa podłogi). Wniosek został pozytywnie oceniony przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Złożony został również wniosek na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego do kina „Cisy”. Wniosek złożył NOK. Pracownicy Urzędu Miasta brali udział w jego tworzeniu.

PIENIĄDZE NA SPORT I TURYSTYKĘ
Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie otrzymały: LKS „Cisy”, Klub Sportowy Drzewce, Międzyszkolny Klub Sportowy „Chrobry” z Piotrowic, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska oraz Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. Uruchomione zostały zajęcia na „Orliku”. Na upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa dofinansowanie otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”.

HANDEL W PARKU
Rozpatrzone zostały wnioski na wydzierżawienie 13 stoisk w parku zdrojowym i podpisane umowy.

ŁĄCZNIK
Burmistrz podpisał akt notarialny dotyczący prawa własności łąki pomiędzy nowym parkiem a ulicą Spacerową. W 2010 roku udało się zakupić do majątku Gminy Nałęczów udział (1/3) łąki. Zakup ten pozwolił urządzić ciąg pieszy i połączyć park z ulicą Spacerową. Teraz „łącznik” jest już własnością gminy.

KONTROLA UM
Urząd Marszałkowski w Lublinie przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Rewitalizacji” w zakresie: prawidłowości prowadzenia przetargów i stosowania prawa zamówień publicznych, realizacji inwestycji oraz promocji projektu. Oczekuje się na protokół pokontrolny.

„SCHETYNÓWKA” CZESŁAWICE – NAŁĘCZÓW
W związku z planowanym projektem przebudowy drogi powiatowej Nałęczów – Czesławice (tzw. schetynówki), burmistrz spotkał się ze starostą puławskim. Wniosek zostanie złożony we wrześniu br. W budżecie została zapewniona na ten cel kwota 500 000 złotych. Powiat puławski ma dołożyć 1 000 000 złotych i będą starania o dofinansowanie w wysokości 1 500 000 złotych. Przebudowa drogi wyceniona została na 3 mln złotych.

CHODNIK W BOCHOTNICY
Burmistrz spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Andrzejem Gwozdą w celu omówienia porozumienia, dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy chodnika w Bochotnicy oraz możliwości budowy chodnika w Sadurkach, wzdłuż DW 860.

SPOTKANIA
Burmistrz spotkał się w Nałęczowie z Komendantem Powiatowym Policji w celu omówienia podstawowych problemów z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców
i przestrzegania przepisów drogowych ze szczególnym podkreśleniem naruszania nośności na ulicy Granicznej. Burmistrz uczestniczył też w spotkaniach: z członkami Krainy Lessowych Wąwozów – w sprawie realizacji zadań przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej – oraz z uczestnikami Lokalnej Grupy Działania
„Zielony Pierścień”.

NADWIŚLAŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
Z przedstawicielami powiatu opolskiego burmistrz prowadził rozmowy w sprawie kolejki wąskotorowej. Głównie chodzi tu o projekt, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej.

KARTA NAUCZYCIELA
Burmistrz uczestniczył w „Konwencie Wójtów i Burmistrzów”, którego tematem były problemy oświatowe. Wspólne stanowisko i petycja została skierowana do Rządu, a do- tyczyła podjęcia działań w kierunku zmiany Karty Nauczyciela.

W SPRAWIE WYCINKI DRZEW
Odbyło się spotkanie z Adamem Madejskim, naczelnikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddziału Terenowego V w Kazimierzu Dolnym związane z interwencją nieformalnej grupy społecznej „Katapla – Głos Przestrzeni”.
– Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową w Urzędzie Miejskim i uzyskaniu wyjaśnień burmistrza nie stwierdziliśmy żadnych uchybień czy nieprawidłowości
– poinformowała „GN” Marzanna Jarosz-Sosik z kazimierskiego oddziału RDOŚ.
– Wyjaśnienia burmistrza zostały przesłane w odpowiedzi na e-malilowe zapytanie grupy społecznej „Katapla – Głos Przestrzeni”. My już zakończyliśmy tę sprawę.

GOŚĆ Z SYCYLII
Nałęczów odwiedził Renato Volpe, burmistrz sycylijskiego miasteczka Racalmuto. Został przyjęty przez burmistrza Nałęczowa. Wizyta ta związana była ze współpracą Racalmuto z UMCS. Burmistrz Renato Volpe zaproponował współpracę z Nałęczowem, głównie w dziedzinie kultury.

NA SESJI
Po wystąpieniu burmistrza głos zabierali radni: Tadeusz Adamczyk, Jerzy Sołdek, Jan Górski, Anna Maciążek, Jarosław Wartacz, Marta Głos, Jacek Wilk, zadawali pytania, sygnalizowali o najpilniejszych potrzebach gospodarczych i ułatwiających życie mieszkańców gminy. Na wszystkie pytania i zaistniałe problemy odpowiadał burmistrz A. Ćwiek oraz zastępca burmistrza Artur Rumiński.
Obszerne sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Kazimierz Werner.
Radni wyrazili zgodę na zakup działki (0,0073 ha) w Bochotnicy, na której znajduje się przepompownia ścieków. Uchwalili też zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2014 r. Podjęli m. in. uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego, utworzenia odrębnych obwodów głosowania (25.05. br. w sanatoriach), a także przyjęli program osłonowy Gminy Nałęczów „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 realizowany przez MOPS.

(0 głosów)