Napisane przez  ZK
16
Kwi
2007

Przed sesją RM, na pozostałych komisjach

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Mienia Komunalnego z dnia 14 marca 2007 roku
   jak łatwo się domyślić koncentrowało się głównie wokół tematu budżetu na rok 2007.

   W zasadzie tematyka budżetu nie wzbudziła większych kontrowersji, jedynie radny Zdzisław Wójciak wyraził zaniepokojenie faktem, że przewidziane w projekcie budżetu wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy bez konsultacji z komisją podniesiono o ponad 280 tysięcy złotych.
   Burmistrz poinformował członków komisji, że zamierza przeznaczyć w budżecie na rok 2007, 50 tys. złotych na opracowywanie wniosków na środki unijne przez firmy zewnętrzne. Dowiedzieliśmy się również, że urząd prowadzi rozmowy z PKS Puławy oraz PKN "ORLEN" na temat realizacji inwestycji budynku łączącego w sobie funkcje dworca PKS, toalety publicznej, stacji paliw oraz sklepu całodobowego na terenie obecnego dworca PKS.

   Niepokoi natomiast znaczne obniżenie środków przewidzianych na inwestycje oświetleniowe na terenie gminy. Jedynie mieszkańcy Drzewc (okolice starej lipy) i Sadurek (okolice szkoły) mogą liczyć na instalację nowego oświetlenia w bieżącym roku.
   Radna Anna Maciążek po raz kolejny poruszyła temat oblepiania nałęczowskich drzew ogłoszeniami i zaapelowała do urzędu o zainstalowanie na terenie miasta tablic ogłoszeniowych.
   Burmistrz wspomniał o konieczności znalezienia w budżecie na rok 2007 pieniędzy na opracowanie projektu remontu drogi na Cynkowie oraz wykonanie najbardziej pilnych napraw na tej drodze.
   Projekt budżetu zaopiniowano pozytywnie przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosu (radni Wójciak i Sygnowski)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2007
   było skoncentrowane głownie wokół tematu przygotowania propozycji do budżetu na rok 2007. Po przedstawieniu przez burmistrza szacunkowych kosztów realizacji inwestycji drogowych przewidzianych na rok 2007, okazało się, że w związku gwałtownym wzrostem kosztów budowy w ramach środków przewidzianych na te inwestycje na terenie gminy, uda się zrealizować budowę jedynie trzech dróg i modernizację dwóch. Argumentacja burmistrza, że listopadowy projekt budżetu na rok 2007, przygotowany przez burmistrza poprzedniej kadencji zbyt nisko oszacował koszty inwestycji drogowych, wydawała się nie do końca przekonywać członków komisji. Trudno im było również uwierzyć, że obecne ceny robót drogowych mogą być aż tak wysokie. Stojąc wobec konieczności dokonania wyboru inwestycji przewidzianych do realizacji, po długiej dyskusji członkowie komisji przystali na propozycje przedłożone przez burmistrza A. Ćwieka. Szczególnie radny Józef Sygnowski nie mógł się pogodzić z faktem, że droga w miejscowości Sadurki przewidziana do budowy na poprzednich posiedzeniach komisji, nie zmieściła się w tegorocznych planach inwestycyjnych. Ostatecznie ustalono, że w przypadku wygospodarowania wolnych środków finansowych, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje drogowe, droga w Sadurkach będzie realizowana w pierwszej kolejności jeszcze w roku 2007. Jeżeli takie środki się nie znajdą, będzie pierwszą drogą przewidzianą do realizacji w roku 2008.

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej z dnia 07.03.2007
   Na początku posiedzenia komisji miało miejsce wystąpienie Komendanta Posterunku Policji w Nałęczowie - Waldemara Tupaja w czasie, którego przedstawił propozycje zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Nałęczów, wymagające udzielenia policji wsparcia finansowego z budżetu gminy.
   Komendant Tupaj proponuje: zwiększenie stanu osobowego Posterunku Policji w Nałęczowie o kolejne etaty finansowane z budżetu gminy (aktualnie gmina refunduje dwa etaty policjantów, zatrudnionych w Nałęczowie) w celu utworzenia komisariatu policji, zakup nowego radiowozu ze środków gminy (lub współfinansowanie zakupu przez gminę), dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów, dotację na unowocześnienie narzędzi pracy - zakup komputerów dla posterunku policji, założenie systemu monitoringu z wykorzystaniem kamer w punktach Nałęczowa najbardziej zagrożonych przestępczością.
   W odpowiedzi na wypowiedź komendanta Tupaja głos zabrał burmistrz Andrzej Ćwiek informując, że gmina nie może przejmować na siebie ciężaru finansowania policji, bo zgodnie z obowiązującym prawem pieniądze gminne są przeznaczone do finansowania innych celów.
   Burmistrz obiecał kontynuowanie wspierania policji w dotychczasowym zakresie tj. refundowanie etatów dwóch policjantów oraz dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów, argumentując jednocześnie, że może stan bezpieczeństwa w gminie nie jest idealny, to na pewno lepszy niż kilka lat temu, gdy w Nałęczowie nie było posterunku policji. W związku z tym nie widzi konieczności podjęcia kroków w celu zwiększenia wspierania policji i wyręczania w tym zakresie budżetu państwa.
   Radna Jadwiga Smolińska wnioskowała, aby połączyć budowę ul. Wójcika z modernizacją ul. Wojciechowskiej, wniosek uzyskał przychylność członków komisji i burmistrza.
   Jednocześnie w związku z poruszeniem kwestii inwestycji drogowych na terenie gminy, burmistrz Andrzej Ćwiek zwrócił uwagę komisji na bardzo duży wzrost cen na rynku inwestycji budowlanych, zaznaczając, że w konsekwencji gmina może zostać zmuszona do bardzo znacznego ograniczenia tych inwestycji w roku 2007 i najbliższych latach.
   Komisja przyjęła do realizacji zadania inwestycyjne na terenia miasta Nałęczów na rok 2007(szczegóły przedstawiamy przy omówieniu tematu budżetu gminy).

(ZK)
(0 głosów)