Napisane przez  Aneta Brzyska
20
Wrz
2014

ABC Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z definicją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych. W ramach ogólnopolskiego programu wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Karta przyznawana jest bezpłatnie i niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

Aby uzyskać Kartę należy:

 1. Pobrać i wypełnić wniosek dla każdego członka rodziny – upoważniony członek rodziny będzie mógł wnosić o przyznanie karty dla pozostałych członków rodziny.
 2. Okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej w przypadku:
  • rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
  • dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno- sprawności,
  • dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie
  • zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W gminie Nałęczów obsługę wniosków prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 7, w pokoju nr 213 w godzinach 7:30 –13:30. Wnioski można pobrać również ze strony www.mops-naleczow.pl

(0 głosów)