Napisane przez  pw
16
Lip
2001

O budżecie i nie tylko

Z prac rady miejskiej.

Zmiany w budżecie
   Radni zwiększyli plan dochodów i wydatków budżetu gminy o ponad 1 mln zł. Dochody wzrosły dzięki większej subwencji ogólnej z budżetu państwa (o ponad 700 tys. zł) i wynoszą 15,4 mln zł. Wydatki zaś zaplanowano na kwotę 16,1 mln zł. Radni głównie zwiększyli wydatki na utrzymanie szkół (o 820 tys. zł) i opiekę społeczną (ponad 200 tys. zł).

Więcej na inwestycje
   O blisko 600 tys. zł więcej Rada Miejska przeznacza w tym roku na zadania inwestycyjne. W sumie wydatki na inwestycje wyniosą 4,5 mln zł, tj. blisko 30% całego budżetu. Należy zaznaczyć, że jest to wskaźnik bardzo wysoki i to nie tylko w skali województwa. W tym roku największą inwestycją gminy jest modernizacja budynku po byłym internacie (przy ul. Spółdzielczej) na potrzeby Gimnazjum w Nałęczowie. Jej koszt wyniesie 1,3 mln zł. Nowy budynek Gimnazjum otwarty będzie dla uczniów już 1 września. Drugą inwestycją pod względem zaplanowanych w tym roku wydatków jest budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Powstańców i Harcerskiej w Nałęczowie - 850 tys. zł.
   W planie wydatków na inwestycje, radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej zwiększyli wydatki na inwestycje oświatowe (o 350 tys. zł), w tym głównie na modernizację Gimnazjum w Nałęczowie; oraz na asfaltowanie ulic (Żeromskiego, Lasockiego) i kapitalny remont chodników (ul. 1-go Maja, Kościuszki).

Pomoc dla Powiatu
   Rada Miejska w Nałęczowie podjęła uchwałę o udzielenie pomocy Powiatowi Puławskiemu na remont chodnika przy ul 1-go Maja (po obu stronach od skrzyżowania z al. Lipową do ul. Kościuszki) będącego w pasie drogi powiatowej. W konsekwencji powiatowy chodnik odremontowany zostanie wyłącznie za pieniądze gminy (55 tys. zł)

Nałęczów Zdrój ma zgodę
   Istniejąca od dwu lat spółka Nałęczów Zdrój, której udziałowcem jest m.in. Nałęczowska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, wystąpiła do samorządu o udzielenie zgody na zamieszczenie w znaku towarowym produkowanej przez tę spółkę wody mineralnej nazwy miasta Nałęczów. Spółka chce zarejestrować w Urzędzie Patentowym znak słowno-graficzny o brzmieniu "znamienita nałęczowska naturalna woda mineralna - Nałęczów Zdrój". Po kilku debatach na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę upoważniającą Zarząd Miejski do zawarcia ze spółką stosownej umowy. Na jej mocy spółka ma odprowadzać do kasy gminy 1% ze sprzedaży wody.

PW
(0 głosów)