Napisane przez  red
10
Sty
2008

Budżet gminy zatwierdzony

Inwestycje, czyli zaciskanie pasa


- To drugi budżet gminy, nad którym pracowałem - mówi skarbnik UM Nałęczów Kazimierz Werner. - Tegoroczny budżet jest zrównoważony, nie grozi nam zadłużenie. Wydatki i przychody są tak zaplanowane, że gmina może się obejść bez zaciągania większego kredytu, by zrealizować zaplanowane zadania. Przyjęta w budżecie kwota pożyczek 1.025.000 zł przewidziana jest na realizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę targowiska. Zamierzamy wystąpić o pożyczkę do WFOŚ, która po spłacie części należności, pozostanie w 50% umorzona. Z kolei budowę targowiska traktujemy jako inwestycję, z której w przyszłości odzyskamy nakłady.

W tym roku po uzyskaniu środków z funduszy, będziemy mogli rozpocząć inwestycje wieloletnie, np. budowę "Term Nałęczowskich", modernizację oczyszczalni ścieków. To zadania, które rozłożone są na lata i współfinansowane z gminnego budżetu i pieniędzy z funduszy unijnych. Suma tych ogromnych dla miasta i gminy inwestycji wynosi 83 miliony zł. To bardzo duże pieniądze i przy tym duże zobowiązania.

- W 2008 roku planujemy dochody budżetu gminy na poziomie 21 mln 115 tys. 800 zł plus nadwyżka budżetowa 4 mln 200 tys. zł. Zaś wydatki to kwota 26 mln 311 tys. 138 zł. Na inwestycje w tym roku gmina wyda prawie 7,5 mln zł. W perspektywie 10 najbliższych lat możliwości finansowania przez gminę innych inwestycji są określone średnio w wysokości 1.200.000 - 2.000.000 zł.
To bezpieczny budżet, jednak poprzez rozpoczęcie wieloletnich inwestycji zaczyna się czas, kiedy ten budżet będzie napięty. Podobnie jak w naszych domowych budżetach - zaciskamy pasa, gdy w coś inwestujemy.

- Kosztowne inwestycje gminy będą powstawały przez 3-4 lata, ale spłacać je będziemy jeszcze przez kolejnych 5-6 lat - tłumaczy skarbnik. - W efekcie do stanu "normalnego" budżetu dojdziemy dopiero po 10 latach. Projekt budżetu został zweryfikowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i, podczas ostatniej w minionym roku sesji (28 grudnia) przy 3 głosach wstrzymujących się, zaakceptowany przez radnych miejskich.
W najbliższych miesiącach zostaną zweryfikowane założenia co do wysokości środków dofinansowania jakie będziemy mogli pozyskać.

(RED)
(0 głosów)