Napisane przez  red
27
Maj
2005

Korespondencja hydrogeologiczna

Czyli mądrej głowie dość dwie słowie
   W piśmie z Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska z 16 lutego 2005. czytamy "(...) aby właściwie ocenić lokalizację cmentarza należy wykonać dokumentację warunków hydrogeologicznych" i dalej: "...istnieje celowość wykonania badań geologicznych (hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich) w tym przypadku na etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica."

   Z kolei w piśmie Starostwa Powiatowego do Burmistrza Nałęczowa z dn. 1 grudnia 2004 czytamy: "(...) zgodnie z par. 2.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. W sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r Nr 52, poz. 315) przy projektowaniu budowy cmentarzy należy wykonać badania geologiczne i opracować dokumentację warunków hydrogeologicznych w obrębie projektowanej rozbudowy cmentarza."
   W piśmie z Ministerstwa Zdrowia Departament Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 grudnia 2004: "Zagrożenie wód leczniczych stosowanych w uzdrowisku Nałęczów, z powodu istnienia cmentarza powinno być wyeliminowane poprzez sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej wykluczającej taka możliwość"
   Z kolei w piśmie z 26 listopada od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa podkreślił, iż "projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica uzgodniony został z uwagami, w tym min. dotycząca konieczności wykonania dokumentacji warunków hydrogeologicznych dla rozbudowy cmentarza, ze względu na charakter przedsięwzięcia, które może zanieczyścić wody podziemne (...)
   "Przedstawiając powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wnikliwe przeanalizowanie i rozpatrzenie uwag przedstawionych w piśmie Pani Ireny Miciak - Grzegorczyk, dotyczących uwarunkowań lokalizacji rozbudowy cmentarza w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica."

Uchwała Nr XX/158/2005 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 1 kwietnia 2005 roku
(...) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/144/2005 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica w części obejmującej ustalenia planu dotyczące lokalizacji cmentarza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(0 głosów)