Napisane przez  red
28
Sty
2014

Z sesji RM

HISTORYCZNA UCHWAŁA

Podczas 27. sesji RM (30.10 br.) radni podjęli istotną uchwałę (NR XXVII /233/13) w sprawie budowy obwodnicy Nałęczowa. Wyrazili w niej zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych kosztów i nie więcej niż sto tysięcy złotych na realizację zadania: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica I etap, obejmujący połączenie dróg wojewódzkich nr 830 (Lublin – Nałęczów)i nr 826 (Markuszów – Nałęczów)”. To już konkret.

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Na październikowej sesji radni uchwali stawki podatków na przyszły rok. Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały następujące stawki podatków od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 mkw. powierzchni):

0,72 zł bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków; 0,89 zł w zakresie produkcji i wytwarzania wód mineralnych i napojów, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;

4,56 zł/1 ha pow. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł/1 mkw. pow.

Podatek za 1 mkw. powierzchni użytkowej od budynków (lub ich części):

0,60 zł – mieszkalnych,

21,00 zł – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 23,03 zł – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji i wytwarzania wód mineralnych i napojów, 10,75 zł – zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

4,68 zł – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,30 zł – za pierwsze 10 mkw. pow. użytk., 4,46 zł – za pozostałą pow. użytk. powyżej 10 mkw.

Podatek od budowli:

– wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 0,5 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

– pozostałych 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych podatnik winien wpłacać na konto Nr 79873300090000101020000010 w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie, w kasie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, a na terenie sołectw również może być pobierany przez inkasentów – sołtysów.

PODATEK ROLNY

W 2014 r. stawka podatku rolnego będzie wynosiła tyle samo, co w minionym roku, czyli 49 zł. Radni obniżyli do tej kwoty średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty proponowanej przez GUS 69,28 zł za dt (w ubiegłym roku była to kwota 75,86 zł).

(0 głosów)