Napisane przez  red
21
Maj
2003

Bank Spółdzielczy

23 marca odbyło się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. Prezes Zarządu - Grzegorz Bednarczyk - przedstawił na nim obszerne sprawozdanie z działalności banku za rok 2002. Oczywiście nie zabrakło akcentu historycznego, gdyż instytucja ta obchodzi w tym roku swój jubileusz - setną rocznicę istnienia. Jak na szacowny bank przystało podsumowanie rocznej działalności wypadło bardzo dobrze, bank notuje zyski, jego klienci mogą więc liczyć na pewność obsługi w przyszłości. Również udziałowcy banku mogą być spokojni o swoje pieniądze, bank bowiem utrzymuje się cały czas na wysokim pułapie jeśli chodzi o bezpieczeństwo wypłacalności.

   W ujęciu nominalnym wypracowany w ubiegłym roku zysk osiągnął poziom rekordowy a dokładnie wyniósł 1155 tys. zł. Wynik ten został osiągnięty poprzez wzrost wydajności pracy, a więc poprzez dodatkowe obciążenie załogi czynnościami wynikającymi z ok. 20% wzrostu obrotów banku. Dochody ogółem w zaokrągleniu wyniosły 6683 tys. zł , a koszty 5528 tys. zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego w kwocie 149 tys zł zysk netto ukształtował się na poziomie 1005 tys zł.
   BS w Nałęczowie osiągnął już w ubiegłym roku ostatni docelowy tzw. próg kapitałowy jaki Komisja Nadzoru Bankowego postawiła przed bankami spółdzielczymi, próg 1 mln EURO funduszy własnych. Stało się to na kilka lat przed zakreślonym przez KNB terminem.
   Miernikiem wielkości banku jest również suma bilansowa. Na dzień 31.12.2002r. jej poziom przekroczył 50 mln zł i wzrósł w ciągu ubiegłego roku o 24,2%, a w ujęciu nominalnym o ponad 9 mln zł ( w całym sektorze bankowym - 1%, w sektorze banków spółdzielczych + 9%).
   Kredyty rolnicze stanowią, tak jak w ubiegłym roku w strukturze kredytów 40% choć przekraczały dawniej nawet 70%. Dla Banku oznacza to, tyle że przestał być uzależniony od koniunktury gospodarczej jednej branży (czyli szeroko rozumianego rolnictwa), bo podobny udział w kredytowaniu w granicach 30% mają firmy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne korzystające z kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Jeśli chodzi o kredyty nieregularne to na koniec 2002 r. miały one wartość 1247 tys. zł i stanowiły 3,9% całego obliga kredytowego a to oznacza, że ich poziom był niewysoki, bezpieczny , gdyż utworzone na wypadek niespłacenia tych kredytów rezerwy celowe pokrywały wartość tych kredytów w 66%.
   Przechodząc do omówienia kosztów BS należy zwrócić uwagę na nieznaczną już, dominację kosztów odsetkowych, które stanowią 41% wszystkich kosztów.
   Drugą pozycję zajmują koszty działania Banku tzw. koszty ogólne i stanowiły w strukturze kosztów 38 % wszystkich kosztów jakie bank poniósł w roku ubiegłym.
   Na bardzo dobrym poziomie kształtował się w BS wskaźnik udziału kosztów działania banku powiększonych o amortyzację liczonych w stosunku do wyniku na działalności operacyjnej. Do roku 1999 wskaźnik ten oscylował w przedziale 73-75%, w 2000r. osiągnął poziom 56% i na tym poziomie utrzymujemy go nadal. Wśród kosztów nie związanych z podstawową działalnością bankową, trzeba wspomnieć o wydatkach szczególnych, również dlatego, że dają one bankowi niezmiennie wiele satysfakcji, a więc o darowiznach i różnego rodzaju dotacjach , które wzbogacają nie tylko materialnie lokalne nałęczowskie środowisko, a obecnie także środowisko sąsiedniej Wąwolnicy, dla której BS też stara się być bankiem gminnym, lokalnym, gdyż tak jak Nałęczów , Wąwolnica jest podstawowym terenem działania. Tych wydatków było blisko 90 tys. zł.
   Z zysku 2002 r. bank zaproponował udziałowcom 20% dywidendę brutto od wniesionych udziałów członkowskich.
Do końca ub. roku bank osiągnął 3,9 mln. zł. funduszy własnych, obecnie już 5 mln. zł.. Jest to poziom bezpieczny. Na bezpieczeństwo banku główny nacisk kładzie też Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Stosuje do tej oceny tzw. współczynnik wypłacalności, określając jego minimalną wartość na poziomie 8%, ale jeśli zawiera się w przedziale 10-12% to osiąga poziom optymalny. W BS od lat mieści się w tym przedziale, a na dzień sprawozdawczy wyniósł on 11,84%, będąc zatem optymalnym.
Przedstawione dane liczbowe pochodzą ze sprawozdania.
Tyle liczby, oddajmy teraz głos Prezesowi.

"Szanowni Państwo!
100 letni Bank Spółdzielczy ma się dobrze.
To, że ten bank jest jaki jest, jest niewątpliwym osiągnięciem. Nieraz zastanawiałem się czemu to przypisać. Przyczyn nasuwa się wiele. Zakorzenienie w środowisku, zdyscyplinowana, ofiarna załoga, przychylność władz miasta, świadomość kadry zarządzającej miejscowych firm i instytucji, przedsiębiorców prywatnych dostrzegających różnicę w filozofii działania polskiego, choć małego banku spółdzielczego a celami wielkiego lecz obcego molocha bankowego. Różnicę widzimy gołym okiem, nie zawsze tylko wiemy, dlaczego tak jest i komu na tym zależy, komu się opłaca? Państwu polskiemu raczej nie, bo kolosy bankowe podatki dochodowe płacą rzadko, klientom czasem i to niewielkiej grupie. Dla większości utrapieniem jest przeciąganie procesów decyzyjnych , mających czasem finał w Paryżu czy Mediolanie, szybko drożejące usługi w bankach zagranicznych, gdzie klient jest partnerem tylko wtedy gdy jest bogaty, gdy zaczyna mieć kłopoty, banku najczęściej to nie interesuje. Globalizacja i wyprzedaż polskich banków nie przyniosły też raczej korzyści pracownikom tych banków, co roku masowo zwalnianym.
Dlatego cieszy mnie, że są jeszcze takie małe banki spółdzielcze, gdzie wszystko jest przejrzyste, łatwe do skontrolowania, a nade wszystko cieszy mnie, że Państwo chcecie mieć swój nałęczowski bank. Bez splotu takich okoliczności i łutu szczęścia obchodzenie jubileuszu 100 lecia nie byłoby możliwe.
Na bardziej wyszukane podziękowania rezerwujemy czas obchodów jubileuszu a dzisiaj po prostu serdecznie Państwu dziękuję za współpracę i podobne rozumienie wspólnego, lokalnego interesu.
Dziękuję."
  • 31bank
(0 głosów)