Napisane przez  BW, KW
13
Lip
2008

Sesje Rady Miasta

W XVI sesji Rady Miasta (25.06.2008) wzięło udział 13 radnych: przewodnicząca Marta Głos, wiceprzewodniczący Robert Matysiak, Jadwiga Smolińska, Małgorzata Duńska, Anna Maciążek, Bogdan Pecio, Radosław Samoń-Drzewicki, Piotr Pytlak, Zbigniew Kopiński, Włodzimierz Błaszczyk, Józef Sygnowski, Kazimierz Cierkoń, Zdzisław Wójciak. Na sesji nieobecni (usprawiedliwieni) byli: wiceprzewodniczący Wojciech Chamerski oraz Grzegorz Bednarczyk.

Podczas tej sesji radni przyjęli Statut Gminy, po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych m.in. przez radnego R. Samonia-Drzewieckiego. Przyjęli również uchwałę w sprawie nowego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nałęczów". Burmistrz zaznaczył, że sprawa segregacji śmieci w Nałęczowie jest problematyczna, ponieważ miasto nie posiada własnego wysypiska ani odpowiednich miejsc do składowania i prasowania zebranych butelek. Ponadto "dzwony", w które zbiera się segregowane śmieci nie zyskały aprobaty konserwatora zabytków.

Następnym punktem obrad RM była uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ w Nałęczowie. Wojewoda lubelski -Genowefa Tokarska wyznaczyła nowego przedstawiciela tej rady, został nim Robert Wójcik.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wskazania radnych do składu komisji rozpatrującej wnioski o wsparcie finansowe w zakresie sportu kwalifikowanego. Do komisji powołano radnych: Kazimierza Cierkonia, Annę Maciążek i Radosława Samonia-Drzewickiego.
Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie ustalenia minimalnej płacy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie w kwocie 500 zł oraz uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za 2007 rok (zaznaczono fakt, że ośrodek ten funkcjonuje dzięki dobrze prosperującej aptece).
Radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi puławskiemu pomocy finansowej w zakresie budowy chodnika na ul. Powstańców 1863. Mieszkańcy tego sołectwa wykazali się inicjatywą samorządową i zebrali 10 tys. złotych na ten cel. Do budowy chodnika Urząd Miasta dołoży 20 tys., zaś powiat 20 tys. złotych.
Na XVI sesji radni zajęli się uchwałą w sprawie zmian w budżecie. Zmiany przedstawił skarbnik - główny księgowy budżetu - Kazimierz Werner. Za zmianami w budżecie głosowało trzech radnych, tylu samo przeciw, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu. Uznano, że głos przewodniczącej Marty Głos był rozstrzygający. (Jednak głosowanie w tej sprawie powtórzono na sesji XVII w piątek (27.06.br.), wówczas radni proponowane zmiany przyjęli już jednogłośnie (14 "za" przy 14 obecnych, nieobecny na tej sesji był radny Grzegorz Bednarczyk).
Radni głosując w ten sposób podczas środowej sesji dali do zrozumienia burmistrzowi, że chcą być dobrze poinformowani o zmianach, które opiniują, a nie stawiani przed faktem dokonanym (również o to, by rada pracowała regulaminowo zabiegał podczas ostatniej sesji radny Wojciech Chamerski).

Radny Zdzisław Wójciak wnioskował (25.06) o włączenie radnych w prace dotyczące np. decydowania o sposobach finansowania ogromnej inwestycji basenów nałęczowskich oraz innych ważnych inwestycji. Burmistrz zapewniał o jawności i transparentności swoich działań. Na sesji powiało optymizmem, gdy burmistrz A. Ćwiek zaczął przytaczać przykłady aktualnych sukcesów gminy, o których nie chciał mówić na etapie ich przygotowywania, więc stąd może to wrażenie niedoinformowania u radnych - projekt EUROSPA 2012 na liście projektów kluczowych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i pozyskiwanie poparcia dla niego w znaczących instytucjach. Gmina złożyła kilka wniosków o dofinansowanie, m.in. modernizacji oczyszczalni ścieków, remontu "Ochronki". Sukcesem gminy jest fakt, że jako pierwsza złożyła operat uzdrowiskowy. Są jednak i palące problemy, których rozwiązanie nie jest możliwe jeszcze w tym roku: problem dokuczliwego zapachu w niektórych miejscach, braku chodnika wzdłuż drogi 830 w Bochotnicy i Antopolu.
Problem braku chodnika ponowie zgłaszał radny Józef Sygnowski i zapowiedział, że we wrześniu ludzie mieszkający przy tej szosie, wyjdą na drogę i będą ją blokować.
- Blokada drogi to ostateczne rozwiązanie, trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. Protest nie rozwiąże tej kwestii - tłumaczył wiceburmistrz Artur Rumiński, radnemu J. Sygnowskiemu. Burmistrz Artur Rumiński ujął radnych w swoim wystąpieniu znajomością nałęczowskich tematów i podejściem do spraw. To w skrócie najważniejsze tematy z tej sesji. Warto jeszcze wspomnieć o wniosku radnego Bogdana Pecio, by wszyscy radni w połowie swojej kadencji zdali raport ze swojej pracy w radzie i komisjach RM.
Natomiast podczas XVIII sesji RM, zwołanej na 22 lipca, radni w tajnym głosowaniu zdecydowali w sprawie wnioskowanego wyłączenia Gimnazjum z ZS im. Z. Chmielewskiego. To był najbardziej emocjonujący punkt programu sesji. Za rozdzieleniem szkół głosowało trzech radnych , przeciw było dziewięciu, zaś dwa głosy wstrzymujące się. W sesji brało udział czternastu radnych, nieobecny był radny Radosław Samoń-Drzewicki. Decyzja większości radnych nie była po myśli obecnej na sesji delegacji z gimnazjum, która opuściła salę obrad. Konflikt w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego trwa. W chwili zamykania tego numeru GN, dotarła do nas wiadomość o rezygnacji ze stanowiska dyrektora ZS Anny Matraszek-Furtak. Do tej sprawy powrócimy w kolejnym numerze.

(BW, KW)
(0 głosów)