Napisane przez  BW
13
Lip
2008

Nowy statut, nowe nadzieje

Rozmowa z radnym Radosławem Samoniem-Drzewickim

BW: Na Sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie 25 czerwca prezentowałeś, jako przewodniczący Doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy i Regulaminu Rady Miejskiej w Nałęczowie, nowy projekt zawierający poprawki do statutu i regulaminu rady. Dlaczego uważał Pan, że stary statut trzeba zmienić?

RSD: Miałem to szczęście, że zanim zacząłem pracować jako radny miejski w Nałęczowie, byłem przez dwie kadencje radnym powiatowym. Przypomnę, że były to I i II kadencja Rady Powiatu. Od podstaw były tworzone prawo i organizacja pracy Rady Powiatu. W działaniach tych starałem się aktywnie uczestniczyć. Został wypracowany pewien model pracy samorządu powiatowego. W II kadencji, w której byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, naocznie mogłem stwierdzić, jak radni mogą kontrolować i wpływać na politykę powiatu, starostę i podległe mu struktury. Kiedy podejmowałem pracę w Radzie Miejskiej w Nałęczowie, okazało się, że nie ma planu pracy rady ani komisji, praktycznie nie funkcjonuje Komisja Rewizyjna, która miała szczątkowy charakter. Praca rady sprowadzała się do wnioskowania o absolutorium dla burmistrza, do akceptowania uchwał burmistrza i jego działań, często nawet bez pełnej informacji, nie ma rozliczania ze swojej działalności przewodniczącej rady ani przewodniczących komisji. Okazało się, że to wszystko sankcjonuje miejscowe prawo. Jeżeli jest ono złe, należy je zmienić, a następnie pilnować jego przestrzegania. Moje argumenty trafiły na podatny grunt w radzie i skutkiem tego została powołana Komisja Doraźna ds. zmiany Statutu Gminy i Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Nałęczowie. W skład tej komisji weszli przewodniczący komisji stałych i ja. W trakcie pracy wykorzystaliśmy sprzęt multimedialny. Propozycje zmian statutowych były nanoszone bezpośrednio na projekt statutu, następnie odczytywane, uzgadniano treść w trakcie dyskusji, po czym po głosowaniu nanoszono poprawki. Te następnie były uzgadniane z radcą prawnym Anną Grobel. W razie pojawienia się wątpliwości natury prawnej na kolejnym posiedzeniu komisja zapoznawała się z nimi oraz podejmowała decyzje. W trakcie prac nad Statutem Nałęczowa i Regulaminem Rady zaistniała konieczność doprecyzowania zasad pracy Komisji Rewizyjnej. Wypracowano jako dodatkowy załącznik do Statutu "Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej". Jako podstawę do pracy nad Regulaminem Pracy Rady wykorzystano projekt przedstawiony przez wiceburmistrza Nałęczowa Mariusza Topolskiego.

BW: Jakie istotne zmiany zostały wprowadzone do statutu?

RSD: Wprowadzono opis Herbu Nałęczowa i flagi. W oparciu o propozycje złożone przez rady osiedli, wpisaliśmy następujące nazwy osiedli: Osiedle I "Na wzgórzu", Osiedle II "Dulębów", Osiedle III "Staromiejskie".
Wpisaliśmy inicjatywę obywatelską, czyli możliwość pisania i składania projektów uchwał przez mieszkańców. Projekty te mają być wprowadzone na sesję rady w terminie do trzech miesięcy od daty ich wpłynięcia na ręce przewodniczącego rady, po uzyskaniu poparcia co najmniej 200 mieszkańców. Został wprowadzony zapis o obowiązku pracy rady i komisji stałych według zatwierdzonego przez radę rocznego planu pracy. Przewodniczący komisji przedstawiają radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz do roku. Określono również zakres kompetencji komisji stałych. Wprowadzono dodatkowy zapis dający prawo radnym zwracania się w interesie mieszkańców z interwencją do właściwej jednostki organizacyjnej gminy, niezależnie od działań Rady Miejskiej i burmistrza.

W Regulaminie Pracy Rady zapisano obowiązek informowania o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady przez obwieszczenia w miejscach publicznych i w Internecie na stronie Gminy Nałęczów. Dołączono do statutu nowy załącznik, "Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej". Określa on zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i czyni z niego podstawową komisję do kontroli działalności burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Wyszczególniono zadania burmistrza, wprowadzono także zapis przedkładania radzie sprawozdań z wykonania uchwał Rady, oraz szczegółowo określono jakich funkcji i jakiej działalności nie mogą prowadzić burmistrz i jego zastępca. Zapisano również, że radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, a nie tylko własnym, własnej ulicy czy wsi.
Tych zmian jest oczywiście dużo więcej. Myślę, że pomogą one uporządkować pracę rady, poprawić jej skuteczność i dlatego cieszę się, że zostały w całości przyjęte.

BW: Co dalej? Czy sama zmiana prawa miejscowego spowoduje przyśpieszenie i większą skuteczność działań władz Nałęczowa?

RSD: Mamy nowy, wierzę, że lepszy statut, ale nawet najlepsze prawo, by działało, musi być przestrzegane. Jest w radzie wola pracy w oparciu o "nowe prawo". Mam nadzieję, że łatwiej będzie nam pracować nie tylko nad sztandarowymi inwestycjami takimi jak: Baseny Nałęczowskie (EUROSPA 2012), obwodnica, nowa oczyszczalnia ścieków, ale podejmiemy dyskusję nad oddziałami przedszkolnymi przy każdej szkole podstawowej na terenie gminy (szczególnie na wsi), nad gospodarką odpadami (segregacja śmieci), nad projektem pozyskania funduszy na alternatywne źródła energii (Solaryzacja Nałęczowa) i wiele, wiele innych. Pamiętajmy też, że mamy nowego wiceburmistrza, który w wielu rozbudził iskierkę nadziei na efektywniejszą pracę.

BW: Dziękuje i życzę spełnienia tych oczekiwań.

Rozmawiała Bogumiła Wartacz
(0 głosów)