Napisane przez  BW
17
Maj
2007

VI sesja rady miejskiej

27 kwietnia 2007
   Na kwietniowej sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2006 rok. Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za miniony rok. Radni powołali też doraźną komisję do ustalenia zmian w regulaminie Rady i zmian w statucie. Wyrazili zgodę na sprzedaż gminnej działki w Drzewcach. Szczegóły wydatków i dochodów w gminnej kasie zreferował skarbnik Kazimierz Werner.


   Był to najdłuższy punkt programu sesji. Samo odczytanie sprawozdania zajęło skarbnikowi ponad godzinę. (Tak nawiasem mówiąc, podczas tego czasu prelegent zaledwie kilka razy odrywał wzrok od kartki i kierował go na słuchaczy. Dla osób nie mających przed oczami tekstu, była to chyba najdłuższa godzina na tej sesji. Monotonnie mówione, a to tak zajmujące zestawienie: ile, na co i w ilu procentach zrealizowane).
   Następnie zostały przedstawione wnioski i opinie organów opiniujących wykonanie budżetu. Przewodniczący komisji rewizyjnej Zdzisław Wójciak przedstawił radnym wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu. W tej sprawie przedstawiona została również opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej. Nie miała ona zastrzeżeń ani do samego sprawozdania, ani do realizacji budżetu w 2006. Jednak RIO nie wnika w celowość wydawanych kwot, za to odpowiada gmina. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o zatwierdzenie i uznanie za prawidłową działalność finansową gminy w minionym roku. Kolejnym punktem sesji była kwestia realizacji planu ekonomiczno-finansowego SP ZOZ w 2006 roku oraz plan naprawczy na 2007 rok.

   Dyrektor Marciniak przedstawiła plany SP ZOZ na bieżący rok.
- Obszar działalności w 2007 wytyczać będą usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki medycznej w poradniach: ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz poradni zdrowia psychicznego. Nadal będziemy prowadzić aptekę. 1 kwietnia br. zatrudnienie wynosiło 33 osoby: pięciu lekarzy, 12 pielęgniarek, jeden analityk, 3 farmaceutów, 6 osób personelu pomocniczego i 6 personelu medycznego. We wrześniu planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 2,5 etatu, wynikające z założeń ekonomiczno-finansowych na ten rok - mówiła na sesji dyr SP ZOZ.
   Zaprezentowany program rozczarował niektórych radnych, szczególnie planowaną redukcją etatów. Radny Wojciech Chamerski nie krył rozczarowania faktem, że plan nie jest naprawczy, ale restrukturyzacyjny, bo zwolnienia pracowników, to już ostateczny krok. Pytał, czy dyr ma jakiś inny pomysł na poprawnie kondycji SP ZOZ. Urszula Marciniak broniła swojego zdania, tłumacząc swoje decyzje specyfiką rynku pracy (niektórym lekarzom nie opłaca się przyjeżdżać do Nałęczowa) oraz silną konkurencją na rynku usług medycznych.

   Radni zatwierdzili też regulamin społecznej rady przy SP ZOZ oraz zmiany w statucie
   Burmistrz wnioskował do Rady o ponowną zgodę na sprzedaż zabudowanej działki gminnej w Drzewcach o powierzchni 0,15 ha. Na poprzedniej sesji wnioskował o to, by nie sprzedawać tej działki i wtedy radni zgodzili się na to. Jednak po dokładnym zapoznaniu się ze stanem zabudowań oraz kosztami doprowadzenia mediów, burmistrz zmienił zdanie. Zgodnie z uchwałą rady (nr 43) działka będzie sprzedana.
   Powołana została też komisja do spraw ustalenia poprawek w regulaminie Rady. Wybrano do niej: przewodniczących wszystkich już działających komisji RM oraz radnego Radosława Samonia-Drzewickiego.

(tekst i foto BW)
(0 głosów)