Napisane przez  red
17
Paź
2001

O czym mówi pakiet socjalny?

Prywatyzacja Uzdrowiska
Rozdz. I - postanowienia ogólne

Postanowienia PS stają się obowiązujące dla inwestora z dniem nabycia. We wszystkich sprawach nie objętych PS obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy zawarty 30 czerwca 1999 roku.

Rozdz. II - gwarancje zatrudnienia

Obowiązują przez 36 miesięcy od daty nabycia, m. in; spółka nie rozwiąże umowy z pracownikiem, który na skutek orzeczenia lekarskiego stał się niezdolny do świadczenia pracy na dotychczasowym stanowisku, lecz stworzy mu możliwość pracy na innym stanowisku (w tym pracy chronionej) wraz z odpowiednim wynagrodzeniem. Spółka w miarę możliwości umożliwi ponowne zatrudnienie osobom na tzw. rencie terminowej, w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Rozdz. III - odszkodowania i odprawy

Inwestor zgodził się na wysokie kary umowne, w razie niedotrzymania gwarancji zatrudnienia, bo nie ma zamiaru łamać postanowień pakietu. Ustalono wysokość zapłaty (odszkodowania) w zależności od stażu pracy, i tak np. przy stażu rocznym 8 krotność średniego wynagrodzenia, przy stażu 10 letnim - 20 krotność, 20 letnim - 30 krotność, ponad 30 letnim - 40 krotność.
Firma może, w przypadku zmian organizacyjnych przenieść pracownika na inne stanowisko, jeżeli pracownik w takim wypadku traci finansowo, otrzyma jednorazowo 18-krotność różnicy. Rekompensaty otrzymają też osoby, które odejdą z zakładu za porozumieniem stron.
Odprawy rentowe i emerytalne:
400% wynagrodzenia po przepracowaniu łącznie 45 lat
350% po przepracowaniu łącznie 40 lat
300% 35 lat (i te odprawy są o 50 % wyższe niż w układzie zbiorowym)
200% 30 lat
150% 25 lat
125% mniej niż 25 lat (i te odprawy są wyższe o 25%)
W przypadku wcześniejszej emerytury - jeszcze o 50% więcej.

Rozdz. IV - czas pracy i jej warunki

Postanowienia przeniesione z regulaminu pracy układu zbiorowego. Zgodnie z nim, już od dwóch lat jest 40 - godz. tydzień pracy, wszystkie soboty wolne, 35% dodatek za noc, 25 % za niedziele i święta.

Rozdz. V - gwarancje płacowe i świadczenia okolicznościowe

(Jeden z tych najtrudniejszych punktów.)
par. 24: w ciągu miesiąca od nabycia - podwyżka dla wszystkich pracowników w płacy zasadniczej o 135 zł
par. 25: przyrost wynagrodzenia wyższy o 10 - 40% od wskaźnika inflacji w poprzednim roku. (czyli, np. przy 7% inflacji, podwyżka wyniesie co najmniej 7,7%). Połowa wzrostu wynagrodzenia na dany rok będzie realizowana do końca pierwszej połowy roku.
par. 28: nagrody jubileuszowe - wyższe o 25% od tych z układu zbiorowego.
par. 36: świadczenia okolicznościowe - na jednego pracownika ok. 600 zł rocznie (przez 3 lata) - talony na święta itp.

Rozdz. VI - gwarancje socjalno - bytowe

Wszystko zgodnie z układem zbiorowym. Pracownicy są objęci bezpłatną opieką medyczną - w miejsce przychodni zakładowej - będzie zorganizowana opieka medyczna w ramach spółki z Luxmedem). W ograniczonym zakresie opieka będzie dotyczyła również emerytów i rencistów.

Rozdz. VII - współpraca pomiędzy związkami zawodowymi a inwestorem

W zamian za przestrzeganie postanowień PS związki zobowiązują się do zachowania spokoju społecznego w spółce oraz do działania przyczyniającego się do rozwoju spółki.
Postanowienie wykraczające poza układ zbiorowy mówi o przekazaniu przez inwestora, w ciągu trzech lat, 32 tys. zł na działalność związków. Pieniądze te będą w razie potrzeby wydane na obsługę prawną. Pieniądze dzielone są w stosunku do ilości członków: ("S"- 110, ZZ UP ok. 95, ZZ Pielęgniarek - 40 członków).

Rozdz. VIII - postanowienia dodatkowe

par. 49: w terminie jednego miesiąca od objęcia inwestor wypłaci 4000 zł premii prywatyzacyjnej dla każdego zatrudnionego na czas nieokreślony.
Inwestor zobowiązał się do wykupu, za 90 % ceny uzyskanej przez skarb państwa, akcji pracowniczych - o ile zostanie złożona oferta na piśmie, w ciągu trzech lat.

Rozdz. X - przepisy końcowe

Postanowienia pakietu obowiązują w ciągu 36 miesięcy od dnia nabycia. Sporne sprawy będzie rozstrzygał sąd w Puławach.

Red


(0 głosów)