Wybory samorządowe 2018 - kalendarz wyborczy
Napisał  Dział: Władze
25
Sie
2018

Wybory samorządowe 2018 - kalendarz wyborczy

SIERPIEŃ

Do 27 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

WRZESIEŃ

Do 6 września 2018 r.
Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Do 11 września 2018 r.
Powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

Do 17 września 2018 r.
Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 17 września 2018 r. do godz. 24:00
Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Do 21 września 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Do 21 września 2018 r.
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Do 26 września 2018 r.
Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Do 26 września 2018 r. do godz. 24:00
Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 28 września 2018 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

PAŹDZIERNIK

Do 1 października 2018 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

Do 1 października 2018 r.
Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych.

Do 1 października 2018 r.
Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

Do 8 października 2018 r.
Rozplakatowanie Obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych 0 zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych 0 zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 8 października 2018 r.
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Od 8 do 19 października 2018 r. do godz. 24:00
Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Do 12 października 2018 r.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 16 października 2018 r.
Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

19 października 2018 r. o godz. 24:00
Zakończenie kampanii wyborczej!!!

20 października 2018 r.
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

21 października 2018 r. godz. 7:00-21:00
Głosowanie!!!

Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 

(6 głosów)