Napisane przez  BW
16
Sty
2007

III sesja Rady Miejskiej

29.12.2006

JAKA PŁACA, TAKA PRACA?
   Na trzeciej sesji, ostatniej w roku 2006, radni na dobry początek otrzymali skromne, acz praktyczne prezenty od przewodniczącej RM Marty Głos, a następnie przystąpili do realizacji porządku obrad.


   Radni hojnie wynagrodzili burmistrza Andrzeja Ćwieka i będzie on zarabiać miesięcznie 7.985,20 zł. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze 4.420 zł, dodatek funkcyjny 1.500 zł, dodatek za wysługę lat 6%, wynagrodzenia zasadniczego 265,20 zł, dodatek specjalny 1.800 zł. To więcej niż zarabiał jego poprzednik.
   Uchwałą rady z 29 grudnia Przewodnicząca Rady Miejskiej będzie otrzymywała miesięczną dietę w wysokości 1.295,05 zł. Nie będzie pobierała diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji. Jest to maksymalna kwota, jaką w ciągu miesiąca może zainkasować każdy radny. Radni uchwalili również wysokość swoich diet (132 zł) za udział w sesji Rady Miejskiej, czyli w wysokości 6-krotnej diety (22zł) przysługującej im z tytułu podróży służbowej. Natomiast nowością jest pobieranie niższej kwoty przez radnych za udział w posiedzeniach komisji. Radni będą inkasować 110zł ( 5 x 22zł diety im przysługującej, a nie jak do tej pory 6 -krotnej).
   Komisja Budżetowa przygotowała również oszczędniejszy sposób wynagradzania radnych za udział w posiedzeniach komisji i rady. Za udział w ciągu jednego dnia w kilku posiedzeniach radnym należy się tylko jedna dieta.

PRZEWODNICZĄCY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
   Sołtysi oraz przewodniczący osiedli jako przewodniczący jednostek pomocniczych w gminie Nałęczów także będą otrzymywali diety. Dostaną 50 zł za udział w sesji Rady Miejskiej lub Komisji Rady Miejskiej, na którą otrzymają indywidualne zaproszenie lub jeśli komisja będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi ich rejonu.
   By usprawnić komunikację między wszystkimi sołectwami i miastem oraz poznać potrzeby mieszkańców, burmistrz będzie zwoływał, przynajmniej raz na kwartał, sesje sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

OBNIŻONY PODATEK ROLNY
   Komisje Rolna i Budżetowa przygotowały projekt uchwały, w której proponują, by obniżyć średnią cenę skupu żyta z 35,52 zł za 1 kwintal na 27 zł. Cena żyta jest bowiem podstawą do naliczania podatku rolnego w gminie. Radni przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęli tę uchwałę.

PRZECIW NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 otrzymała nowe zadania. I tak oprócz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz profilaktyce przeciwalkoholowej, będzie zajmowała się pojawiającym się na terenie naszej gminy problemem narkomanii (szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich). Z tymi problemami dotychczas radziły sobie rady pedagogiczne, korzystając ze wsparcia policji.
   - Teraz kładziemy nacisk na to, aby młodzieży zorganizować jakieś alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i uchronić ich przed zgubnymi nałogami - tłumaczyła na sesji dyr. ZS nr 1 Janina Mazurek-Kręgiel. Była to odpowiedź na "giertychowski" pomysł radnego Krzysztofa Mazura, by problematycznych uczniów usuwać ze szkoły, okazało się, że nie jest to takie proste, bo i tak ostatnie słowo należy do rodziców. Radni uchwalili "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Nałęczów na 2007 rok"
   Członkowie GKRPA za udział w posiedzeniach pobierać będą, jak dotychczas, diety w wysokości 100zł, zaś sekretarz komisji 200zł. W związku z większym zakresem zadań komisji radni podnieśli o 100 zł dietę przewodniczącej komisji na 800zł.
   Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie itp. działa przy MOPS w budynku SP ZOZ we wtorki (14.00-17.00) i czwartki (15.00- 18.00).

PROGRAM WSPÓŁPRACY
   Radni uchwalili również roczny program współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dzięki temu programowi różne stowarzyszenia, fundacje, pozarządowe organizacje mogą otrzymać dotacje na zaproponowany przez siebie program realizacji zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wnioski z projektami organizacje mogą składać do końca stycznia.

STARY BUDŻET
   Po przedstawieniu przez skarbnika gminy - Kazimierza Wernera planowanych zmian w budżecie na rok 2006, radni przyklepali zmianę przychodów o 1zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na działalność komisji poborowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 2.189.191 zł. Przy okazji wydatki z tego tytułu wzrosły o złotówkę. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.662.599zł. Wzrosły też wydatki (o 15. 847 zł )na zadania inwestycyjne, czyli na zakupu przez OSP Nałęczów nowego samochodu strażackiego, na który UM wyłożył 365 847 zł (resztę 150 000 zł dokłada Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej). W 2006 gmina na wszelkie inwestycje wydała prawie 9 milionów zł (8. 858. 163 zł).
   Zakłady budżetowe wniosły też swoje "trzy grosze" do poprawek w ubiegłorocznym budżecie na kwotę 50.000 zł.

SOŁTYSEM BYĆ
   Do 30 kwietnia sołtysi IV kadencji mają czas na zorganizowanie wyborów "organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy", czyli w sołectwach sołtysów, a w osiedlach - przewodniczących.
   Dzień, miejsce, godzinę zebrania ustala z burmistrzem dotychczasowy sołtys w danym sołectwie. Zawiadamia on o terminie spotkania mieszkańców sołectwa z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
   Zebrania dla mieszkańców Osiedla I i Osiedla II zwołuje burmistrz (z powodu braku w poprzednich kadencjach przewodniczącego osiedla). Do wyborów może dojść jeśli obecnych jest co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/osiedla. Jeśli w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba mieszkańców, to należy przeprowadzić wybory w drugim terminie przy obecności co najmniej 10 osób. Przewodniczącego zebrania wybierają spośród siebie wszyscy zebrani. Spośród nich wybierana jest również trzyosobowa komisja wyborcza, w której nie może zasiadać osoba kandydująca na stanowisko sołtysa/przewodniczącego (I wybory) lub na członka rady sołeckiej / rady osiedlowej (II wybory).
   Na w/w stanowiska mogą kandydować uczestnicy zebrania, uprawnieni do głosowania. W tajnym głosowaniu wybiera się sołtysa/przewodniczącego większością głosów. Po przeprowadzeniu wyborów komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA
   Gdzie się podziały bukszpany sprzed domu kultury? - padło pytanie Grzegorza Szkoły. Fakt, przed remontem NOK-u, na obecnie wyłożonym kostką placu rosły bukszpany. Zastanawiano się, gdzie się podziały, co się z nimi stało. Padło więc zapytanie ze strony przewodniczącej RM Marty Głos: "Czy ktoś z państwa tu zebranych umie odpowiedzieć na pytanie Grzesia? Ale jak się okazało nie było w tym nic śmiesznego, autorowi pytania chodziło raczej o to, by pokazać dowody niegospodarności w "minionych czasach", do czego dołączyć trzeba przypominany fakt niezgodnej z planem rewitalizacji parku (...)
   Za to przyszłościowym pomysłem G. Szkoły wydaje się pomysł zasadzenia dębów kolumnowych wzdłuż alejki przy pomniku S. Żeromskiego w parku (w kierunku wsch.- zach.), tak, by nawiązać do alejki biegnącej przy pomniku z kierunku pd.-płn.)
   Mieszkaniec ul. Słonecznej p. Kruk zwrócił się z prośbą o to, aby gmina wykonywała kompleksowo plany, projekty na zagospodarowanie terenów pod zabudowę. Zasygnalizował problemy ulicy Słonecznej (dojazdy do działek, niewystarczające oświetlenie)
   Po zakończeniu obrad radni i przedstawiciele jednostek samorządowych przenieśli się do "Starówki", na nieoficjalną część spotkania.

(BW)
(0 głosów)