Wydrukuj tę stronę
Napisane przez  Dorota Ulikowska - prawni
20
Maj
2014

Konsumencie – w czerwcu nowe przepisy w handlu internetowym

Nowa ustawa o prawach konsumenta zmieni przepisy i sposób prowadzenia handlu internetowego w Polsce. Przepisy powinny wejść w życie 13 czerwca 2014 roku i będą dotyczyły wszelkich umów zawartych po tej dacie.

Informacje na pierwszym miejscu
Nowa ustawa nakłada na sprzedawców internetowych nowe obowiązki informacyjne. Część z tych informacji sprzedawca powinien zamieścić na podstawie już istniejących przepisów prawnych. Ponadto sklepy internetowe będą musiały udzielić kupującym szeregu innych informacji. Przykładowo – w przypadku odstąpienia od umowy, konsument poniesie koszty odesłania towaru pod warunkiem, że został o tym fakcie poinformowany przez przedsiębiorcę. Z tego względu sprzedawca powinien udzielić konsumentom szczegółowych informacji o kosztach zwrotu towaru w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

Zmiany na stronie z potwierdzeniem złożenia zamówienia
Nowa ustawa ma na celu ochronę konsumentów przed ukrytymi kosztami. W tym celu ustawa nakłada na właścicieli serwisów internetowych obowiązek, aby „w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia” poinformować klienta o tym, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Ustawodawca proponuje skorzystać z nazwy „zamówienie oznacza obowiązek zapłaty”. Ponadto bezpośrednio przed złożeniem zamówienia e-sprzedawca powinien przekazać konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób wszelkie informacje o kosztach za- mówienia: o cenie wybranego towaru lub usługi oraz o łącznych kosztach wysyłki i opłatach dodatkowych.

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy
Nowa ustawa zmieni nie tylko przepisy odnośnie umów zawartych na odległość, ale wydłuży również czas na odstąpienie od umowy – według nowej ustawy konsument będzie miał na to 14 dni. No- wa ustawa wprowadza również nowe wyjątki w prawie do odstąpienia od umowy. Rozszerza także pojęcie „konsument” i zmienia przepisy dotyczące reklamacji. W przyszłości konsument będzie mógł od razu żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt. Zmiany te dotyczą zarówno sprzedaży przez internet, jak i sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Obecnie – gdy towar jest niezgodny z umową, konsument w pierwszym rzędzie może żądać naprawy towaru lub wymiany, a gdy jest to niemożliwe lub pociągają nadmierne uciążliwości dla konsumenta – może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Zmieni się sposób przekazywania informacji
Według obowiązujących przepisów przedsiębiorca powinien nie tylko poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (in- formacja powinna pojawić się jeszcze przed wysłaniem zamówienia). Ponadto przedsiębiorca jest też zobowiązany do przekazana konsumentowi, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia, informacji o prawie do odstąpienia od umowy. Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorca będzie mógł udzielić konsumentowi informacji także na innym, trwałym nośniku, o ile konsument wyrazi na to zgodę.

Zgoda na opłaty dodatkowe
Projekt ustawy wymaga, aby przedsiębiorca uzyskał od konsumenta wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność, która wykracza poza standardową cenę za produkt lub usługę. Przepis dotyczy płatności za wszystkie dodatkowe produkty lub usługi, takie jak np. opłata za ubezpieczenie lub za opakowanie. Po wejściu w życie nowej ustawy konsumenci będą musieli wyrazić wyraźną zgodę na zakup dodatkowej usługi bądź produktu np. zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do nowego przepisu i nadal będzie korzystał z domyślnych opcji, które konsument powinien odznaczyć, jeśli nie zamierza zakupić dodatkowego produktu lub usługi, wówczas klient będzie miał prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.

Opłata dodatkowa dla wybranej formy płatności
Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorca nie będzie mógł obciążyć klienta dopłatą za wybraną formę płatności wyższą niż rzeczywiste koszty, które ponosi sprzedawca w związku z zastosowaniem danej formy płatności. Jeśli za płatność kartą kredytową sprzedawca płaci operatorowi płatności prowizję w wysokości 1,5% od wartości transakcji to po wejściu w życie nowej ustawy sprzedawca nie będzie mógł pobierać od kupujących dodatkowej opłaty wyższej niż wskazane 1,5%.

Koszty przesyłki towaru w sytuacji odstąpienia od umowy
Nowa ustawa przewiduje, że przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów, które powstały w wyniku tego, że konsument wybrał inny sposób wysyłki niż najtańszy, standardowy oferowany przez przedsiębiorcę. Nowa ustawa przewiduje również, że konsument poniesie koszty odesłania towaru, jeśli wcześniej został o tym poinformowany przez przedsiębiorcę. Korzystając z podanego w ustawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca będzie musiał w przyszłości z góry podać wysokość kosztów odesłania towarów, jeżeli ze względu na ich charakter nie można ich odesłać pocztą.

(0 głosów)